Ga naar inhoud
Kenniskluis 6

Het kind centraal

Oie 17123648v86 QN Uf D
Hockey kind

Stap 1: Gebruikmaken van de vijf pijlers

Kinderen centraal stellen en ze begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling doen we aan de hand van de pijlers hoge intensiteit, plezier, succesbeleving, aandacht en veiligheid. In kenniskluis 5 worden deze door ons geïntroduceerd. Ze geven de werkwijze van de Hockey Foundation vorm en horen altijd een plek te hebben in de lesvoorbereiding, in de evaluatie van een les of training, in competitiewedstrijden en in de benadering van en communicatie met ouders.

De pijlers evalueren
Ongewenst gedrag kan voortkomen uit het feit dat een of meerdere pijlers ontbreken. Als de oefeningen te langzaam of saai worden gevonden bijvoorbeeld, of geen kans bieden op momenten van succesbeleving. Wat als trainers zo druk zijn geweest met het organiseren van de les of training dat ze geen tijd hebben om kinderen individuele aandacht te geven? Of dat een groepje kinderen zich niet veilig voelt in een les omdat een ander kind al een tijdje onopgemerkt de sfeer verpest? Ongewenst gedrag krijgt minder kans als trainers goed naar zichzelf en hun eigen handelen kijken en uit kunnen sluiten dat er pijlers ontbreken.


Een veilige en betrouwbare omgeving
We laten alle kinderen hun zorgen even van zich afzetten door ze tijdens de training in het hier en nu laten zijn waarbij we ze vertrouwd en veilig laten voelen. We zijn betrouwbaar in de ogen van kinderen door te doen wat we zeggen dat we gaan doen en consequent en duidelijk te handelen; zowel in het aanmoedigen en waarderen van gedrag, als in het corrigeren en afwijzen van gedrag.

We praten niet over persoonlijke zaken van een kind waar anderen bij zijn, en delen geen informatie over zijn/haar leven tenzij dit is afgesproken. Omdat het wenselijk kan zijn om overleg te voeren met de partijen rondom het kind waar we community-based mee samenwerken, moeten hier duidelijke afspraken over worden gemaakt.

Naast psychische veiligheid is het ook belangrijk dat lessen en trainingen fysiek veilig worden ingericht. ’Beweeg je stick alleen over de grond’ en ‘houd de bal laag’ zijn instructies waardoor er veilig gespeeld kan worden, zonder ongelukjes.

Kenniskluizen

 • Opgroeien in een lage inkomenswijk

  Kinderen die opgroeien in een lage inkomensbuurt krijgen niet dezelfde kansen als andere kinderen. Hun leefomstandigheden zijn anders en hun behoeften en ontwikkelmogelijkheden ook. Hockeyen in verenigingsverband kan voor veel kinderen als springplank dienen. Samen kunnen we de kinderen begeleiden en daar aan bijdragen. lees verder

 • Straat­cul­tuur

  Met activiteiten in de wijk en goede pedagogische ondersteuning wil de Hockey Foundation nog meer kinderen uit lage inkomenswijken naar de hockeyvereniging begeleiden. Om een bewustere houding aan te kunnen nemen tegenover onze doelgroep, wordt in deze kenniskluis meer verteld over het ontstaan en de ontwikkeling van straatcultuur ten opzichte van de burgercultuur. lees verder

 • Sport als middel

  Sporten kan een doel op zichzelf zijn: het is leuk om te doen en het biedt kinderen kansen om hun sportieve talenten te ontdekken. Binnen een Hockey Foundation vereniging wordt sport met name ingezet als middel om een bijdrage te leveren aan uiteenlopende sociale doelstellingen. Met deze kenniskluis hopen we het clubkader te motiveren voor deze aanpak. lees verder

 • Boeien en binden

  Hier doorlopen we de stadia van boeien tot binden van kinderen die opgroeien in een lage inkomenswijk aan het hockey in school- en verenigingsverband. We vertellen hoe het Hockey Foundation buurttraject eruitziet, en met welke partijen we community based samenwerken. We verwijzen naar de Hockey Foundation lessenserie voor de onder- en middenbouw van het basisonderwijs, met als theoretische basis vijf pijlers die ook in kluis 5 aan bod komen. lees verder

 • Een peda­gogisch sportklimaat

  Het aangaan van relaties met kinderen die structureel aan het Hockey Foundation programma deelnemen is zowel een persoonlijk als een professioneel proces, waar we steeds actief aan moeten blijven werken. In deze kluis verzamelden we theoretische kennis en praktische tips die het verenigingskader in staat stelt om kinderen echt centraal te stellen. Ook lichten we de achtergrond van de vijf theoretische pijlers van de Hockey Foundation toe. lees verder

 • Het kind centraal

  Voor het sportpedagogisch verenigingskader dat aan de slag gaat met specifieke pedagogische vragen van de kinderen en de club, heeft de Hockey Foundation een werkwijze ontwikkeld. Aan de hand van zes stappen maken we het de trainers en begeleiders eenvoudiger om kinderen te observeren en extra aandacht te geven aan degenen die dat nodig hebben. lees verder

 • Lifeskills

  Door middel van hockey in verenigingsverband en een programma gericht op lifeskills zorgen we dat kinderen zich sportief, sociaal, emotioneel en gedragsmatig beter kunnen ontwikkelen. Ze leren belangrijke levensvaardigheden als samenwerken, reflecteren, omgaan met teleurstellingen en problemen oplossen, die hen helpen om ook buiten de club controle over hun situatie te krijgen en deze beheersbaarder te maken. lees verder

 • Ouder­be­trokken­heid en –partic­i­patie

  Ouderparticipatie is een gevorderde vorm van betrokkenheid waar een vereniging niet zonder kan. Het levert zowel de kinderen als de vereniging een hoop voordelen op. In deze kenniskluis introduceren we onze participatieladder met verschillende niveaus van ouderbetrokkenheid en -participatie. We vertellen hoe er het beste geïnvesteerd kan worden in de relatie met ouders om stappen op de ladder te kunnen maken. lees verder

 • Inclusie binnen de hockeyvereniging

  In deze kenniskluis benadrukken we het belang van een actieve beleidsvoering om inclusief te zijn en drempels weg te werken die deelname aan het verenigingsleven in de weg staan. Op een inclusieve vereniging voelen zowel bestaande leden als nieuwe leden uit de buurttrajecten zich welkom. Er heerst een open en respectvolle sfeer, waarbij zowel ouders als kinderen trots zijn om daar aan bij te dragen. lees verder

 • De spiegel: blik op jezelf

  In deze kenniskluis laten we je stilstaan bij de professionele identiteit die we onze medewerkers helpen ontwikkelen. Daarbij onderstrepen we het belang om hen positieve relaties met de kinderen op te laten bouwen, zich verantwoordelijk te gedragen en te rolmodel zijn. Het is belangrijk dat het bestuur en kader het belang hiervan onderschrijft en zelf ook het goede voorbeeld geeft. lees verder

Ontdek een schat aan informatie voor de inclusie van jeugd.

Onze staf leiden wij aan de hand van deze thema's op in het KNHB College met een online educatieprogramma.