Ga naar inhoud
Kenniskluis 7

Lifeskills

IMG 3808
Hockey kind

Kansen leren pakken

Lifeskills zijn vaardigheden die iedereen in het dagelijks leven nodig heeft. Onmisbaar vanuit het oogpunt van emotionele zelfontplooiing en om een kind op te voeden tot zelfstandige persoonlijkheid. Met onze op lifeskills gerichte aanpak dragen we bij aan de ontwikkeling van de kinderen die bij ons in de lessen en op de vereniging komen. Bij deze tien lifeskills hebben we behalve wetenschappelijke onderbouwing ook voorbeelden gezocht die we veel tegenkomen in onze dagelijkse praktijk. Voor professionals die met kinderen op het veld of in de zaal werken, stellen we deze kennis beschikbaar in een e-learning in het KNHB College.

 1. Zelfwaardering
  Kinderen die positief over zichzelf hebben leren denken, hebben meer zelfwaardering en meer grip op situaties. Met een positief zelfbeeld geloven ze in wat ze kunnen. Hierdoor durven ze ook vaker nieuwe dingen uit te proberen.
 2. Empathie
  Kinderen met empathie verplaatsen zich in de situatie en belevingswereld van een ander en kunnen zich inleven in de gevoelens en gedachten van anderen.
 3. Kritisch denken
  Kritisch denken is het vermogen dat kinderen ontwikkelen om helder, objectief en rationeel te denken over wat te doen of te geloven om een ​​probleem op te lossen of een mening te vormen.
 4. Creatief denken
  Wie creatief kan denken en handelen heeft het vermogen om nieuwe en/of onverwachte maar toepasbare oplossingen voor bestaande vraagstukken te vinden.
 5. Probleemoplossend denken
  Probleemoplossend denken heeft te maken met planmatig werken. Kinderen kijken wat hun doel is, via welke stapjes ze dit kunnen bereiken, beschikken over de vaardigheden om de beste oplossingsmethode te kiezen en treffen voorbereidingen om die uit te voeren.
 6. Verantwoordelijke besluitvorming
  Besluitvorming gaat over het proces van kiezen tussen verschillende mogelijkheden. Wat is het juiste om te doen? Past deze keuze bij mij? Hoe kan ik het beste handelen in deze situatie? De kern van verantwoordelijke besluitvorming is dat kinderen de juiste beslissing leren te nemen.
 7. Effectief communiceren
  Wie deze vaardigheid beheerst, kan doelgericht boodschappen overbrengen en begrijpen op een manier die past bij de situatie. Effectief communiceren stelt kinderen in staat met minder moeite meer te bereiken.
 8. Interpersoonlijke vaardigheden
  ‘Inter’ betekent tussen, dus deze lifeskill gaat letterlijk over vaardigheden tussen personen. Kinderen kunnen hierdoor op een positieve manier met elkaar omgaan en samenwerken. Interpersoonlijke vaardigheden laat kinderen communiceren en betrokkenheid voelen bij het belang van een ander en zorgt ervoor dat ze vriendschappen kunnen sluiten en behouden
 9. Omgaan met stress
  Psychologen noemen de manier waarop je geneigd bent om om te gaan met stressvolle omstandigheden en tegenslagen je copingstijl. Afhankelijk van het soort stress kunnen kinderen leren om er mee om te gaan om zo de negatieve gevolgen ervan te voorkomen.
 10. Omgaan met emoties
  Emoties worden door bepaalde situaties opgeroepen of treden spontaan op. Het is volkomen normaal om allerlei emoties te voelen en het verschilt per kind hoe sterk ze zijn en hoe vaak ze voorkomen. Deze lifeskill zorgt ervoor dat kinderen de effecten van emoties niet zo sterk ervaren dat ze er een slecht gevoel van krijgen.

Kenniskluizen

 • Opgroeien in een lage inkomenswijk

  Kinderen die opgroeien in een lage inkomensbuurt krijgen niet dezelfde kansen als andere kinderen. Hun leefomstandigheden zijn anders en hun behoeften en ontwikkelmogelijkheden ook. Hockeyen in verenigingsverband kan voor veel kinderen als springplank dienen. Samen kunnen we de kinderen begeleiden en daar aan bijdragen. lees verder

 • Straat­cul­tuur

  Met activiteiten in de wijk en goede pedagogische ondersteuning wil de Hockey Foundation nog meer kinderen uit lage inkomenswijken naar de hockeyvereniging begeleiden. Om een bewustere houding aan te kunnen nemen tegenover onze doelgroep, wordt in deze kenniskluis meer verteld over het ontstaan en de ontwikkeling van straatcultuur ten opzichte van de burgercultuur. lees verder

 • Sport als middel

  Sporten kan een doel op zichzelf zijn: het is leuk om te doen en het biedt kinderen kansen om hun sportieve talenten te ontdekken. Binnen een Hockey Foundation vereniging wordt sport met name ingezet als middel om een bijdrage te leveren aan uiteenlopende sociale doelstellingen. Met deze kenniskluis hopen we het clubkader te motiveren voor deze aanpak. lees verder

 • Boeien en binden

  Hier doorlopen we de stadia van boeien tot binden van kinderen die opgroeien in een lage inkomenswijk aan het hockey in school- en verenigingsverband. We vertellen hoe het Hockey Foundation buurttraject eruitziet, en met welke partijen we community based samenwerken. We verwijzen naar de Hockey Foundation lessenserie voor de onder- en middenbouw van het basisonderwijs, met als theoretische basis vijf pijlers die ook in kluis 5 aan bod komen. lees verder

 • Een peda­gogisch sportklimaat

  Het aangaan van relaties met kinderen die structureel aan het Hockey Foundation programma deelnemen is zowel een persoonlijk als een professioneel proces, waar we steeds actief aan moeten blijven werken. In deze kluis verzamelden we theoretische kennis en praktische tips die het verenigingskader in staat stelt om kinderen echt centraal te stellen. Ook lichten we de achtergrond van de vijf theoretische pijlers van de Hockey Foundation toe. lees verder

 • Het kind centraal

  Voor het sportpedagogisch verenigingskader dat aan de slag gaat met specifieke pedagogische vragen van de kinderen en de club, heeft de Hockey Foundation een werkwijze ontwikkeld. Aan de hand van zes stappen maken we het de trainers en begeleiders eenvoudiger om kinderen te observeren en extra aandacht te geven aan degenen die dat nodig hebben. lees verder

 • Lifeskills

  Door middel van hockey in verenigingsverband en een programma gericht op lifeskills zorgen we dat kinderen zich sportief, sociaal, emotioneel en gedragsmatig beter kunnen ontwikkelen. Ze leren belangrijke levensvaardigheden als samenwerken, reflecteren, omgaan met teleurstellingen en problemen oplossen, die hen helpen om ook buiten de club controle over hun situatie te krijgen en deze beheersbaarder te maken. lees verder

 • Ouder­be­trokken­heid en –partic­i­patie

  Ouderparticipatie is een gevorderde vorm van betrokkenheid waar een vereniging niet zonder kan. Het levert zowel de kinderen als de vereniging een hoop voordelen op. In deze kenniskluis introduceren we onze participatieladder met verschillende niveaus van ouderbetrokkenheid en -participatie. We vertellen hoe er het beste geïnvesteerd kan worden in de relatie met ouders om stappen op de ladder te kunnen maken. lees verder

 • Inclusie binnen de hockeyvereniging

  In deze kenniskluis benadrukken we het belang van een actieve beleidsvoering om inclusief te zijn en drempels weg te werken die deelname aan het verenigingsleven in de weg staan. Op een inclusieve vereniging voelen zowel bestaande leden als nieuwe leden uit de buurttrajecten zich welkom. Er heerst een open en respectvolle sfeer, waarbij zowel ouders als kinderen trots zijn om daar aan bij te dragen. lees verder

 • De spiegel: blik op jezelf

  In deze kenniskluis laten we je stilstaan bij de professionele identiteit die we onze medewerkers helpen ontwikkelen. Daarbij onderstrepen we het belang om hen positieve relaties met de kinderen op te laten bouwen, zich verantwoordelijk te gedragen en te rolmodel zijn. Het is belangrijk dat het bestuur en kader het belang hiervan onderschrijft en zelf ook het goede voorbeeld geeft. lees verder

Ontdek een schat aan informatie voor de inclusie van jeugd.

Onze staf leiden wij aan de hand van deze thema's op in het KNHB College met een online educatieprogramma.