Ga naar inhoud
Kenniskluis 1

Opgroeien in een lage inkomenswijk

JPEG afbeelding 523 B9 E113140 1
Hockey kind

Kenmerken en gevolgen van armoede

Wat betekent het om minder geld te hebben en wat zijn de gevolgen van armoede binnen het gezin? Kinderen en jongeren uit arme gezinnen zijn op meerdere vlakken slechter af dan kinderen uit meer welvarende gezinnen (Roest, A., 2011). Thuis is er vaak geen geld voor nieuwe kleren, de kapper, voor internet, voor iedere dag een warme maaltijd of een pauzehap mee naar school. Ook een lidmaatschap van een sportclub en het meedoen aan schoolexcursies is niet vanzelfsprekend. Deze kinderen worden dagelijks met het geldgebrek geconfronteerd en maken zich ook zorgen over de armoedesituatie thuis. Deze ongerustheid is gericht op geldproblemen, maar ook op de angst om bijvoorbeeld uit huis te worden gezet en geen eten of spullen te hebben.

De complexe dagelijkse realiteit van gezinnen met geldzorgen

Wat er precies speelt in de leefwereld van deze groep en welke belemmeringen er worden ervaren om te gaan sporten en bewegen, wordt pijnlijk voelbaar als je deze dubbelinterviews leest die Kenniscentrum Sport & Bewegen publiceerde over kinderen en hun ouders.

Hier lees je het verhaal van Roos en Bianca.

Hier lees je over Bella en haar moeder Anoeska.

Vicky Dellas Mirjam Stuij van het Mullier Instituut spraken met ze en tekenden hun verhalen op.

Sociale armoede
Geldgebrek is voor deze kinderen vaak niet het enige probleem, ook sociale uitsluiting en een onveilige situatie in het gezin kan veel schade aanrichten. Dit wordt sociale armoede genoemd, namelijk wanneer mensen niet mee kunnen doen aan het normale maatschappelijk leven omdat er geen geld is. Kinderen uit arme gezinnen zijn vaak slechter af op school, in hun vrije tijd, op sociaal gebied, qua voeding en gezondheid. Armoede vergroot dus de kans op een groot scala aan stressvolle ervaringen die de gezondheid van een kind niet ten goede komen.

Deze Signalenkaart Armoede kan een hulpmiddel zijn bij het herkennen en bespreekbaar maken van financiële zorgen in de gezinssituatie van onze doelgroep. Dit komt vaker voor dan we soms zien of beseffen.

Gevolgen van armoede op emotieregulatie
Armoede kan ook zorgen voor onveilige hechting, een slechtere hersenontwikkeling en is tegelijkertijd een risicofactor voor kindermishandeling. Onderzoek toont aan dat kinderen die op 9-jarige leeftijd in armoede leefden, als volwassenen een minder goede emotieregulatie hebben. Ze zijn minder goed in staat hun emoties te controleren (Kim, P., e.a., 2013). Hoe langer een gezin geldgebrek heeft, des te groter is de kans op nadelige gevolgen voor het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen. Wie als kind met geldzorgen wordt geconfronteerd, loopt bovendien meer risico op latere leeftijd in een vergelijkbare situatie terecht te komen (Nederlands Jeugdinstituut 2020).

Gevolgen van armoede voor ouders
Armoede en opvoedingsproblemen komen vaak samen voor, aangezien er vaak meerdere problemen tegelijkertijd spelen. Zo is aangetoond dat ouders met een lage SES vaker geneigd zijn hun kinderen af te wijzen of te verstoten door middel van straffen en fysiek en verbaal geweld (Dodge, K. e.a., 1994; Kessler, R., Price R., & Wortman C., 1985; Pinderhughes, E., Dodge, K., Bates, A., Pettit G., & Zelli, A., 2000).
Ook is gevonden dat in lage SES-gezinnen die in armoede verkeren doorgaans minder aandacht wordt besteed aan verschillende opvoedingsvaardigheden, zoals het geven van warmte, aandacht en het ontwikkelen van persoonlijke en sociale competenties, zoals creativiteit en verbale vaardigheden (McLoyd, V., 1990; 1997).

Opvoedingsvaardigheden
De verklaring die hiervoor gegeven wordt, is dat ouders uit deze gezinnen vaker zorgen hebben en onder druk staan, waardoor ze onvoldoende tijd voor hun kinderen kunnen vinden. Daarnaast beschikken ze over minder informatie om hun kinderen een stressvrije omgeving te bieden (Wickrama, K., Noh, S., & Elder, G., 2009).
Vaak is er ook sprake van intergenerationele armoede, een 'cultuur van armoede' in families waar al enige generaties sprake is van armoede. In die families is een cultuur ontstaan van lage verwachtingen, fysieke vormen van disciplinering, hard of inconsistent straffen en weinig vertrouwen dat je zelf invloed hebt in je eigen situatie. Deze families hebben niet zozeer meer geld nodig als wel verandering van de houding en opvoedstijl van de ouders (Van Hee, L., 2017).

Kenniskluizen

 • Opgroeien in een lage inkomenswijk

  Kinderen die opgroeien in een lage inkomensbuurt krijgen niet dezelfde kansen als andere kinderen. Hun leefomstandigheden zijn anders en hun behoeften en ontwikkelmogelijkheden ook. Hockeyen in verenigingsverband kan voor veel kinderen als springplank dienen. Samen kunnen we de kinderen begeleiden en daar aan bijdragen. lees verder

 • Straat­cul­tuur

  Met activiteiten in de wijk en goede pedagogische ondersteuning wil de Hockey Foundation nog meer kinderen uit lage inkomenswijken naar de hockeyvereniging begeleiden. Om een bewustere houding aan te kunnen nemen tegenover onze doelgroep, wordt in deze kenniskluis meer verteld over het ontstaan en de ontwikkeling van straatcultuur ten opzichte van de burgercultuur. lees verder

 • Sport als middel

  Sporten kan een doel op zichzelf zijn: het is leuk om te doen en het biedt kinderen kansen om hun sportieve talenten te ontdekken. Binnen een Hockey Foundation vereniging wordt sport met name ingezet als middel om een bijdrage te leveren aan uiteenlopende sociale doelstellingen. Met deze kenniskluis hopen we het clubkader te motiveren voor deze aanpak. lees verder

 • Boeien en binden

  Hier doorlopen we de stadia van boeien tot binden van kinderen die opgroeien in een lage inkomenswijk aan het hockey in school- en verenigingsverband. We vertellen hoe het Hockey Foundation buurttraject eruitziet, en met welke partijen we community based samenwerken. We verwijzen naar de Hockey Foundation lessenserie voor de onder- en middenbouw van het basisonderwijs, met als theoretische basis vijf pijlers die ook in kluis 5 aan bod komen. lees verder

 • Een peda­gogisch sportklimaat

  Het aangaan van relaties met kinderen die structureel aan het Hockey Foundation programma deelnemen is zowel een persoonlijk als een professioneel proces, waar we steeds actief aan moeten blijven werken. In deze kluis verzamelden we theoretische kennis en praktische tips die het verenigingskader in staat stelt om kinderen echt centraal te stellen. Ook lichten we de achtergrond van de vijf theoretische pijlers van de Hockey Foundation toe. lees verder

 • Het kind centraal

  Voor het sportpedagogisch verenigingskader dat aan de slag gaat met specifieke pedagogische vragen van de kinderen en de club, heeft de Hockey Foundation een werkwijze ontwikkeld. Aan de hand van zes stappen maken we het de trainers en begeleiders eenvoudiger om kinderen te observeren en extra aandacht te geven aan degenen die dat nodig hebben. lees verder

 • Lifeskills

  Door middel van hockey in verenigingsverband en een programma gericht op lifeskills zorgen we dat kinderen zich sportief, sociaal, emotioneel en gedragsmatig beter kunnen ontwikkelen. Ze leren belangrijke levensvaardigheden als samenwerken, reflecteren, omgaan met teleurstellingen en problemen oplossen, die hen helpen om ook buiten de club controle over hun situatie te krijgen en deze beheersbaarder te maken. lees verder

 • Ouder­be­trokken­heid en –partic­i­patie

  Ouderparticipatie is een gevorderde vorm van betrokkenheid waar een vereniging niet zonder kan. Het levert zowel de kinderen als de vereniging een hoop voordelen op. In deze kenniskluis introduceren we onze participatieladder met verschillende niveaus van ouderbetrokkenheid en -participatie. We vertellen hoe er het beste geïnvesteerd kan worden in de relatie met ouders om stappen op de ladder te kunnen maken. lees verder

 • Inclusie binnen de hockeyvereniging

  In deze kenniskluis benadrukken we het belang van een actieve beleidsvoering om inclusief te zijn en drempels weg te werken die deelname aan het verenigingsleven in de weg staan. Op een inclusieve vereniging voelen zowel bestaande leden als nieuwe leden uit de buurttrajecten zich welkom. Er heerst een open en respectvolle sfeer, waarbij zowel ouders als kinderen trots zijn om daar aan bij te dragen. lees verder

 • De spiegel: blik op jezelf

  In deze kenniskluis laten we je stilstaan bij de professionele identiteit die we onze medewerkers helpen ontwikkelen. Daarbij onderstrepen we het belang om hen positieve relaties met de kinderen op te laten bouwen, zich verantwoordelijk te gedragen en te rolmodel zijn. Het is belangrijk dat het bestuur en kader het belang hiervan onderschrijft en zelf ook het goede voorbeeld geeft. lees verder

Ontdek een schat aan informatie voor de inclusie van jeugd.

Onze staf leiden wij aan de hand van deze thema's op in het KNHB College met een online educatieprogramma.