Ga naar inhoud
Kenniskluis 1

Opgroeien in een lage inkomenswijk

JPEG afbeelding 523 B9 E113140 1
Hockey kind

Verschillende culturen

In samenlevingen met een individualistische cultuur, waar Nederland ook toe behoort, leren de kinderen om als ‘ik’ over zichzelf te denken. In landen met een collectivistische cultuur gaat het meer om het groepsgevoel. Hieronder hebben we kenmerken van beide culturen bij elkaar gezocht. Het zijn natuurlijk uitersten: iemands cultuur is altijd door beide soorten, en daarbij nog door vele andere aspecten, beïnvloed.

Collectivistische cultuur

Individualistische cultuur

Uitgebreide familie

Kerngezin

De mensen om het gezin heen zijn belangrijk

Het gezin staat op zichzelf

Kinderen leren te denken in termen van 'wij' (ingroup). De ingroup bepaalt in belangrijke mate iemands identiteit en is in tijden van nood een belangrijke bron van veiligheid en bescherming. In ruil voor deze bescherming wordt onvoorwaardelijke loyaliteit verwacht, waardoor tussen het individu en de groep een afhankelijkheidsrelatie ontstaat die zowel materieel als psychologisch is (Van der Eldering, L.,2008).

Kinderen leren over zichzelf te denken als ‘ik’, een ik dat zich onderscheidt van anderen op basis van een unieke set van karaktertrekken, persoonlijke voorkeuren en eigen meningen. In de opvoeding is autonomie een belangrijk doel. Van kinderen wordt verwacht dat zij op een bepaalde leeftijd zowel in psychologisch als materieel opzicht onafhankelijk zijn van hun eigen familie.

De harmonie moet worden bewaard en directe confrontatie vermeden. ‘Ja’ is niet per se ‘ja’. ‘Nee’ is confronterend.

Een eerlijk mens zegt wat hij of zij denkt. Als je ‘ja’ zegt, terwijl je ‘nee’ bedoelt, lieg je en ben je niet eerlijk.

De groeps-eer is een belangrijke collectieve verantwoordelijkheid. Wanneer één groepslid zich misdraagt, brengt dat schande over de hele groep. Omdat het prestige van de groep wordt bepaald door de publieke opinie zorgt men ervoor dat afwijkend gedrag zo min mogelijk zichtbaar wordt voor de buitenwereld en heerst er een sterke sociale controle die loopt volgens de normale hiërarchische lijn van de familie (Triandis, H., Bontempo, R., Villareal, M., Asai, M. & Lucca, N.,1988).

In een individualistische samenleving daarentegen leeft een begrip als groeps-eer nauwelijks en worden mensen met name aangesproken op het eigen gedrag.

Vriendschappen in een collectivistische cultuur zijn hecht en langdurig.

Een groot deel van de relaties van mensen is oppervlakkig.

Ouders gebruiken vaak een autoritaire opvoedingsstijl. In een autoritaire opvoedingsstijl staan gehoorzaamheid en afhankelijkheid centraal (Baurind, D, 1971). Kinderen hebben weinig in te brengen en strenge regels moeten opgevolgd worden.

Ouders hanteren vaak een autoritatieve opvoedingsstijl. In de autoritatieve opvoedingsstijl zijn ouders een hulpbron voor het kind wanneer het dat nodig heeft en autonomie en zelfvertrouwen zijn erg belangrijk. Een opvoedingsstijl waar regels wel gesteld en nageleefd moeten worden, maar waar kinderen worden aangemoedigd hun eigen mening te geven (Berry, J., Segall M., Kağıtçıbaşı, C., 1997).

Nederland heeft een individualistische cultuur, maar er wonen veel gezinnen in Nederland met collectivistische opvattingen. En kinderen worden thuis bijvoorbeeld opgevoed met bepaalde normen en waarden, terwijl de cultuur binnen hun schoolomgeving ook in belangrijke mate bijdraagt aan hun ontwikkeling. Wanneer deze twee settings niet met elkaar overeenkomen, en de cultuur binnen het gezin voornamelijk collectivistisch is maar er individualisme heerst op school, kan dit voor problemen zorgen. Een onderzoeker die deze ‘mismatch’ gedetailleerd heeft uitgewerkt, is de Nederlandse socioloog Iliass El Hadioui. Zijn theorie gaat ervan uit dat iedereen opgroeit in drie verschillende pedagogische settings: thuis, school en de peergroup- of straatcultuur. Er valt daar straks nog meer over te lezen in de kenniskluis over straatcultuur.

Kenniskluizen

 • Opgroeien in een lage inkomenswijk

  Kinderen die opgroeien in een lage inkomensbuurt krijgen niet dezelfde kansen als andere kinderen. Hun leefomstandigheden zijn anders en hun behoeften en ontwikkelmogelijkheden ook. Hockeyen in verenigingsverband kan voor veel kinderen als springplank dienen. Samen kunnen we de kinderen begeleiden en daar aan bijdragen. lees verder

 • Straat­cul­tuur

  Met activiteiten in de wijk en goede pedagogische ondersteuning wil de Hockey Foundation nog meer kinderen uit lage inkomenswijken naar de hockeyvereniging begeleiden. Om een bewustere houding aan te kunnen nemen tegenover onze doelgroep, wordt in deze kenniskluis meer verteld over het ontstaan en de ontwikkeling van straatcultuur ten opzichte van de burgercultuur. lees verder

 • Sport als middel

  Sporten kan een doel op zichzelf zijn: het is leuk om te doen en het biedt kinderen kansen om hun sportieve talenten te ontdekken. Binnen een Hockey Foundation vereniging wordt sport met name ingezet als middel om een bijdrage te leveren aan uiteenlopende sociale doelstellingen. Met deze kenniskluis hopen we het clubkader te motiveren voor deze aanpak. lees verder

 • Boeien en binden

  Hier doorlopen we de stadia van boeien tot binden van kinderen die opgroeien in een lage inkomenswijk aan het hockey in school- en verenigingsverband. We vertellen hoe het Hockey Foundation buurttraject eruitziet, en met welke partijen we community based samenwerken. We verwijzen naar de Hockey Foundation lessenserie voor de onder- en middenbouw van het basisonderwijs, met als theoretische basis vijf pijlers die ook in kluis 5 aan bod komen. lees verder

 • Een peda­gogisch sportklimaat

  Het aangaan van relaties met kinderen die structureel aan het Hockey Foundation programma deelnemen is zowel een persoonlijk als een professioneel proces, waar we steeds actief aan moeten blijven werken. In deze kluis verzamelden we theoretische kennis en praktische tips die het verenigingskader in staat stelt om kinderen echt centraal te stellen. Ook lichten we de achtergrond van de vijf theoretische pijlers van de Hockey Foundation toe. lees verder

 • Het kind centraal

  Voor het sportpedagogisch verenigingskader dat aan de slag gaat met specifieke pedagogische vragen van de kinderen en de club, heeft de Hockey Foundation een werkwijze ontwikkeld. Aan de hand van zes stappen maken we het de trainers en begeleiders eenvoudiger om kinderen te observeren en extra aandacht te geven aan degenen die dat nodig hebben. lees verder

 • Lifeskills

  Door middel van hockey in verenigingsverband en een programma gericht op lifeskills zorgen we dat kinderen zich sportief, sociaal, emotioneel en gedragsmatig beter kunnen ontwikkelen. Ze leren belangrijke levensvaardigheden als samenwerken, reflecteren, omgaan met teleurstellingen en problemen oplossen, die hen helpen om ook buiten de club controle over hun situatie te krijgen en deze beheersbaarder te maken. lees verder

 • Ouder­be­trokken­heid en –partic­i­patie

  Ouderparticipatie is een gevorderde vorm van betrokkenheid waar een vereniging niet zonder kan. Het levert zowel de kinderen als de vereniging een hoop voordelen op. In deze kenniskluis introduceren we onze participatieladder met verschillende niveaus van ouderbetrokkenheid en -participatie. We vertellen hoe er het beste geïnvesteerd kan worden in de relatie met ouders om stappen op de ladder te kunnen maken. lees verder

 • Inclusie binnen de hockeyvereniging

  In deze kenniskluis benadrukken we het belang van een actieve beleidsvoering om inclusief te zijn en drempels weg te werken die deelname aan het verenigingsleven in de weg staan. Op een inclusieve vereniging voelen zowel bestaande leden als nieuwe leden uit de buurttrajecten zich welkom. Er heerst een open en respectvolle sfeer, waarbij zowel ouders als kinderen trots zijn om daar aan bij te dragen. lees verder

 • De spiegel: blik op jezelf

  In deze kenniskluis laten we je stilstaan bij de professionele identiteit die we onze medewerkers helpen ontwikkelen. Daarbij onderstrepen we het belang om hen positieve relaties met de kinderen op te laten bouwen, zich verantwoordelijk te gedragen en te rolmodel zijn. Het is belangrijk dat het bestuur en kader het belang hiervan onderschrijft en zelf ook het goede voorbeeld geeft. lees verder

Ontdek een schat aan informatie voor de inclusie van jeugd.

Onze staf leiden wij aan de hand van deze thema's op in het KNHB College met een online educatieprogramma.