Ga naar inhoud
Kenniskluis 2

Straatcultuur

Schermafbeelding 2022 05 31 om 18 08 36
Hockey kind

Manieren om grenzen te stellen

Respect verdienen
Wanneer het jongeren niet lukt respect te krijgen volgens de ‘regels’ van de burgerlijke cultuur, vormt de straatcultuur een alternatieve manier om respect te verkrijgen (Kaldenbach H. 2005). Zij hebben – meer dan anderen – behoefte aan respect, aan iemand die vertrouwen in ze heeft, die in ze gelooft. In de burgercultuur is het gebruikelijk een zekere mate van respect voor elkaar te hebben totdat het tegendeel bewezen wordt. Als buitenstaander uit de burgercultuur zul je het respect van deze kinderen en jongeren moeten verdienen. Voor deze jongeren geldt ook dat zij eerder op scherp staan als ze gebrek aan respect proeven, dus bij het leggen van contact is het belangrijk dat je beschikbaar en verwelkomend bent, niet oordeelt, eventuele problemen geleidelijk en langzaamaan aan de orde stelt en begrijpelijke taal gebruikt (Sijp, A., Zijlstra, E., De Boer, A., 2019).

Masculiene cultuur vs feminiene cultuur
De straatcultuur is een masculiene cultuur met mannelijke waarden als zelfpromotie, geldingsdrang en sterke competitiegerichtheid. In de straatcultuur geldt een duidelijke hiërarchie waarbij de onderlinge constante strijd om gezaghebbende posities zorgt voor voortdurende krachtmetingen. Je kunt in de onderlinge hiërarchie stijgen door lef, een imponerend uiterlijk, hardheid, criminaliteit of gewonnen vechtpartijen. Er is weinig ruimte voor gevoeligheden, het openlijk tonen van emoties, twijfel en empathie. Dit in tegenstelling tot onze vrij feminiene Nederlandse maatschappij met waarden als zorgzaamheid, zelfexpressie en het openlijk uiten van emoties.

Straattaal vs Standaardnederlands
Jongeren in de straatcultuur hebben een andere wijze van communiceren, waarbij het taalgebruik, afhankelijk van de stad, doorspekt is met Marokkaanse, Surinaamse en Engelse invloeden. In gesprekken wordt vaak grof gesproken en zwaar overdreven: ‘Ik haat je en maak je dood.’ Het overdrijven kan beschouwd worden als imponeergedrag en zelfpromotie.
Chaimae Fadis, de 21-jarige ambassadeur van de Hockey Foundation, vindt dat we ons als professional niet in straattaal moeten uitdrukken om zaken beter op kinderen en jongeren over te brengen: ‘Neem kinderen en jongeren serieus. Jonge mensen zijn niet gek: van een professional verwachten zij een professionele houding. Daar hoort ook taal bij, dus maak niet de fout om straattaal te gaan gebruiken. Dus geen fissa, geen fit girl, geen scorro of osso, maar gewoon ABN. Natuurlijk mag je de moeite nemen om zaken beter over te brengen, maar niet via straattaal’ (Chaimae Fadis vertelt hoe je jongeren bereikt, JOGG bijeenkomst In de buurt van jongeren,2011).

Afbeelding 2

Cosmetische vs. intrinsieke straatcultuur
Onderzoekers op het gebied van straatcultuur onderscheiden cosmetische en intrinsieke straatcultuur. De groep jongeren voor wie de cultuur een cosmetische waarde heeft, is in staat om zonder al te veel problemen te switchen tussen verschillende leefstijlen. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in het belang van hun toekomstperspectief. Zij zijn het niet altijd eens met bepaalde gedragingen en opvattingen van de intrinsieke groep. Straatcultuur is meer een spel voor ze en een tijdelijke bevlieging die meer als kwajongensachtig en creatief wordt gezien en vanwege de etnische diversiteit en inclusie ook als een manier om zich te omringen met niet-witte jongeren.
De jongeren voor wie de straatcultuur intrinsiek is, zijn echt van de straat. Ze hebben zich de betekenissystemen, de codes, de ambities en de taal op zo’n manier eigengemaakt dat de straatcultuur hun enige levensstijl is. Het lijkt overeenkomsten te hebben met de collectivistische wij-cultuur (aan bod gekomen in kenniskluis 1) en het belang van eer. Dit kan in het begin zo lijken, uiteindelijk blijkt dat ook de straatcultuur ver van de normen en waarden van de ouders staan (El Hadioui, I., 2011).
Voornamelijk in de intrinsieke groep, maar ook in de cosmetische groep kan de dominantie en ‘harde’ masculiene cultuur destructieve gevolgen hebben in de vorm van sociale exclusie en sociale problematiek. Denk aan overmatig alcohol- en drugsgebruik, drugshandel, loverboys en loverboy-slachtoffers, voortijdig schoolverlaten en overlastgevend en crimineel gedrag (Peters E. 2015).

ISA Podcast · Kansenongelijkheid, onderwijs en de grote stad - Iliass El Hadioui - ISA Podcast #31

In deze podcast van de Islamitische Studentenvereniging Amsterdam (ISA) gaan Brahim Karag & Lotfi Oulad Ben Youssef in gesprek met drs. Iliass El Hadioui over hoe een onderzoek naar de relatie tussen straat- en schoolcultuur onder jongeren uitmondde in het ontwikkelen van een filosofie, waarbij docenten leren omgaan met straatgedrag op school.

Van de honderd biculturele jongens die starten in de brugklas havo of vwo, stroomt zeker 50% af naar een lager studieniveau. Verklaring voor dit gedrag? Een van de voornaamste redenen is de wrijving tussen de verschillende leefwerelden waar ze zich in bevinden. Jongeren die opgroeien in grote steden hebben te maken met diverse sociale ladders: de thuiscultuur (traditioneel), de schoolcultuur (burgerlijk, 'feminien') en de straatcultuur (macho, ‘masculien’). De jongeren moeten een deel van hun identiteit inleveren om in het schoolsysteem te passen, maar blijken het tegenovergestelde te doen. Dit gaat gepaard met sociale pijn en het gevoel er niet bij te horen.

Kenniskluizen

 • Opgroeien in een lage inkomenswijk

  Kinderen die opgroeien in een lage inkomensbuurt krijgen niet dezelfde kansen als andere kinderen. Hun leefomstandigheden zijn anders en hun behoeften en ontwikkelmogelijkheden ook. Hockeyen in verenigingsverband kan voor veel kinderen als springplank dienen. Samen kunnen we de kinderen begeleiden en daar aan bijdragen. lees verder

 • Straat­cul­tuur

  Met activiteiten in de wijk en goede pedagogische ondersteuning wil de Hockey Foundation nog meer kinderen uit lage inkomenswijken naar de hockeyvereniging begeleiden. Om een bewustere houding aan te kunnen nemen tegenover onze doelgroep, wordt in deze kenniskluis meer verteld over het ontstaan en de ontwikkeling van straatcultuur ten opzichte van de burgercultuur. lees verder

 • Sport als middel

  Sporten kan een doel op zichzelf zijn: het is leuk om te doen en het biedt kinderen kansen om hun sportieve talenten te ontdekken. Binnen een Hockey Foundation vereniging wordt sport met name ingezet als middel om een bijdrage te leveren aan uiteenlopende sociale doelstellingen. Met deze kenniskluis hopen we het clubkader te motiveren voor deze aanpak. lees verder

 • Boeien en binden

  Hier doorlopen we de stadia van boeien tot binden van kinderen die opgroeien in een lage inkomenswijk aan het hockey in school- en verenigingsverband. We vertellen hoe het Hockey Foundation buurttraject eruitziet, en met welke partijen we community based samenwerken. We verwijzen naar de Hockey Foundation lessenserie voor de onder- en middenbouw van het basisonderwijs, met als theoretische basis vijf pijlers die ook in kluis 5 aan bod komen. lees verder

 • Een peda­gogisch sportklimaat

  Het aangaan van relaties met kinderen die structureel aan het Hockey Foundation programma deelnemen is zowel een persoonlijk als een professioneel proces, waar we steeds actief aan moeten blijven werken. In deze kluis verzamelden we theoretische kennis en praktische tips die het verenigingskader in staat stelt om kinderen echt centraal te stellen. Ook lichten we de achtergrond van de vijf theoretische pijlers van de Hockey Foundation toe. lees verder

 • Het kind centraal

  Voor het sportpedagogisch verenigingskader dat aan de slag gaat met specifieke pedagogische vragen van de kinderen en de club, heeft de Hockey Foundation een werkwijze ontwikkeld. Aan de hand van zes stappen maken we het de trainers en begeleiders eenvoudiger om kinderen te observeren en extra aandacht te geven aan degenen die dat nodig hebben. lees verder

 • Lifeskills

  Door middel van hockey in verenigingsverband en een programma gericht op lifeskills zorgen we dat kinderen zich sportief, sociaal, emotioneel en gedragsmatig beter kunnen ontwikkelen. Ze leren belangrijke levensvaardigheden als samenwerken, reflecteren, omgaan met teleurstellingen en problemen oplossen, die hen helpen om ook buiten de club controle over hun situatie te krijgen en deze beheersbaarder te maken. lees verder

 • Ouder­be­trokken­heid en –partic­i­patie

  Ouderparticipatie is een gevorderde vorm van betrokkenheid waar een vereniging niet zonder kan. Het levert zowel de kinderen als de vereniging een hoop voordelen op. In deze kenniskluis introduceren we onze participatieladder met verschillende niveaus van ouderbetrokkenheid en -participatie. We vertellen hoe er het beste geïnvesteerd kan worden in de relatie met ouders om stappen op de ladder te kunnen maken. lees verder

 • Inclusie binnen de hockeyvereniging

  In deze kenniskluis benadrukken we het belang van een actieve beleidsvoering om inclusief te zijn en drempels weg te werken die deelname aan het verenigingsleven in de weg staan. Op een inclusieve vereniging voelen zowel bestaande leden als nieuwe leden uit de buurttrajecten zich welkom. Er heerst een open en respectvolle sfeer, waarbij zowel ouders als kinderen trots zijn om daar aan bij te dragen. lees verder

 • De spiegel: blik op jezelf

  In deze kenniskluis laten we je stilstaan bij de professionele identiteit die we onze medewerkers helpen ontwikkelen. Daarbij onderstrepen we het belang om hen positieve relaties met de kinderen op te laten bouwen, zich verantwoordelijk te gedragen en te rolmodel zijn. Het is belangrijk dat het bestuur en kader het belang hiervan onderschrijft en zelf ook het goede voorbeeld geeft. lees verder

Ontdek een schat aan informatie voor de inclusie van jeugd.

Onze staf leiden wij aan de hand van deze thema's op in het KNHB College met een online educatieprogramma.