Ga naar inhoud
Kenniskluis 2

Straatcultuur

Schermafbeelding 2022 05 31 om 18 08 36
Hockey kind

Op een positieve manier contact leggen

Status, rivaliteit en agressie
Status verkrijgen binnen de straatcultuur gaat zover dat kinderen agressief met elkaar omgaan om erbij te horen en respect te krijgen. Omdat groepsleden constant een hogere positie willen veroveren, wordt elke betere positie voortdurend ondermijnd, bedreigd en aangevallen. Ze vragen zich af welke positie ze innemen ten opzichte van elkaar en dit kan leiden tot alertheid, argwaan en achterdochtigheid. De straatkinderen en jongeren zijn net hyena’s: ze jagen niet alleen met elkaar, maar ook op elkaar.
Dit voorval in Rotterdam Zuid laat goed zien hoe het recht van de sterkste geldt: Op een Cruijff Court ontstaat op een gegeven moment rivaliteit tussen twee groepen die er willen voetballen. De groep waarin het hardst wordt geschreeuwd verjaagt de andere groep. In een duel wordt een jongen daarbij op de grond geduwd. Hij staat stil op zonder degene die hem duwde daarbij aan te kijken.
Als er vervolgens ruzie uitbreekt over wie de bal mag, slaat een van de grotere meisjes een jongere jongen. Als hij haar terugslaat, wordt hij door zijn broer van het veld gezet. Deze verbale en fysieke acties zijn uitingen van agressie die de groep gebruikt om te domineren en te controleren.

Verbinding
Politie, hulpverleners, docenten en trainers moeten op de juiste manier contact leggen met overlast gevende kinderen en jongeren. Contact kan ertoe leiden dat er verbinding tot stand komt en de kinderen en jongeren zich herkend, erkend en begrepen voelen (Van Streijen, F., 2019). Besef dat wat wij belangrijk vinden en wat kinderen en jongeren belangrijk vinden, zeker in het begin mijlenver uit elkaar ligt. Wie meent dat we de normen en waarden van de burgercultuur moeten komen brengen omdat ze in onze ogen goed voor hen zijn, stevent op een teleurstelling af. Pas als een trainer of pedagogisch verenigingsmanager het vertrouwen van de kinderen weet te winnen en zij hem/haar zien als rolmodel, ontstaat er ruimte om een goed positief pedagogisch sportklimaat te creëren en actief met de lifeskills aan de slag te gaan.

Gezamenlijke samenleving
Een goede samenleving is een gezamenlijke samenleving, een maatschappij waar iedereen deel van uit wil maken: burgers en straatjongeren. De kinderen en jongeren die zich aangetrokken voelen tot de straatcultuur kennen weinig positieve, succesvolle rolmodellen. Wie als klein kind al wordt ingezet om zijn handje door de brievenbus te steken bij het inbreken, gaat dit normaal vinden. Hier valt dus nog een wereld te winnen. Jeugdprofessionals, zoals jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, opbouwwerkers en professionals uit het onderwijs kunnen door hun rolmodel- en verbindingsfunctie helpen voorkomen dat met name kwetsbare kinderen en jongeren de aansluiting met de samenleving verliezen en afglijden naar een marginale positie (Valkestijn, M. Bakker, P. Hilverdink, P. Metz, J. 2015). Met de begeleiding van trainers die pedagogisch en didactisch zijn onderlegd, willen we kinderen en jongeren via hockey in verenigingsverband stimuleren om deel te nemen aan een gestructureerde vrijetijdsbesteding. Hockey Foundation verenigingen vormen daarbij het toneel voor (preventieve) gedragsinterventies waarbij sport als middel wordt ingezet om een positieve gedragsverandering bij kinderen en jongeren te bewerkstelligen.

Kenniskluizen

 • Opgroeien in een lage inkomenswijk

  Kinderen die opgroeien in een lage inkomensbuurt krijgen niet dezelfde kansen als andere kinderen. Hun leefomstandigheden zijn anders en hun behoeften en ontwikkelmogelijkheden ook. Hockeyen in verenigingsverband kan voor veel kinderen als springplank dienen. Samen kunnen we de kinderen begeleiden en daar aan bijdragen. lees verder

 • Straat­cul­tuur

  Met activiteiten in de wijk en goede pedagogische ondersteuning wil de Hockey Foundation nog meer kinderen uit lage inkomenswijken naar de hockeyvereniging begeleiden. Om een bewustere houding aan te kunnen nemen tegenover onze doelgroep, wordt in deze kenniskluis meer verteld over het ontstaan en de ontwikkeling van straatcultuur ten opzichte van de burgercultuur. lees verder

 • Sport als middel

  Sporten kan een doel op zichzelf zijn: het is leuk om te doen en het biedt kinderen kansen om hun sportieve talenten te ontdekken. Binnen een Hockey Foundation vereniging wordt sport met name ingezet als middel om een bijdrage te leveren aan uiteenlopende sociale doelstellingen. Met deze kenniskluis hopen we het clubkader te motiveren voor deze aanpak. lees verder

 • Boeien en binden

  Hier doorlopen we de stadia van boeien tot binden van kinderen die opgroeien in een lage inkomenswijk aan het hockey in school- en verenigingsverband. We vertellen hoe het Hockey Foundation buurttraject eruitziet, en met welke partijen we community based samenwerken. We verwijzen naar de Hockey Foundation lessenserie voor de onder- en middenbouw van het basisonderwijs, met als theoretische basis vijf pijlers die ook in kluis 5 aan bod komen. lees verder

 • Een peda­gogisch sportklimaat

  Het aangaan van relaties met kinderen die structureel aan het Hockey Foundation programma deelnemen is zowel een persoonlijk als een professioneel proces, waar we steeds actief aan moeten blijven werken. In deze kluis verzamelden we theoretische kennis en praktische tips die het verenigingskader in staat stelt om kinderen echt centraal te stellen. Ook lichten we de achtergrond van de vijf theoretische pijlers van de Hockey Foundation toe. lees verder

 • Het kind centraal

  Voor het sportpedagogisch verenigingskader dat aan de slag gaat met specifieke pedagogische vragen van de kinderen en de club, heeft de Hockey Foundation een werkwijze ontwikkeld. Aan de hand van zes stappen maken we het de trainers en begeleiders eenvoudiger om kinderen te observeren en extra aandacht te geven aan degenen die dat nodig hebben. lees verder

 • Lifeskills

  Door middel van hockey in verenigingsverband en een programma gericht op lifeskills zorgen we dat kinderen zich sportief, sociaal, emotioneel en gedragsmatig beter kunnen ontwikkelen. Ze leren belangrijke levensvaardigheden als samenwerken, reflecteren, omgaan met teleurstellingen en problemen oplossen, die hen helpen om ook buiten de club controle over hun situatie te krijgen en deze beheersbaarder te maken. lees verder

 • Ouder­be­trokken­heid en –partic­i­patie

  Ouderparticipatie is een gevorderde vorm van betrokkenheid waar een vereniging niet zonder kan. Het levert zowel de kinderen als de vereniging een hoop voordelen op. In deze kenniskluis introduceren we onze participatieladder met verschillende niveaus van ouderbetrokkenheid en -participatie. We vertellen hoe er het beste geïnvesteerd kan worden in de relatie met ouders om stappen op de ladder te kunnen maken. lees verder

 • Inclusie binnen de hockeyvereniging

  In deze kenniskluis benadrukken we het belang van een actieve beleidsvoering om inclusief te zijn en drempels weg te werken die deelname aan het verenigingsleven in de weg staan. Op een inclusieve vereniging voelen zowel bestaande leden als nieuwe leden uit de buurttrajecten zich welkom. Er heerst een open en respectvolle sfeer, waarbij zowel ouders als kinderen trots zijn om daar aan bij te dragen. lees verder

 • De spiegel: blik op jezelf

  In deze kenniskluis laten we je stilstaan bij de professionele identiteit die we onze medewerkers helpen ontwikkelen. Daarbij onderstrepen we het belang om hen positieve relaties met de kinderen op te laten bouwen, zich verantwoordelijk te gedragen en te rolmodel zijn. Het is belangrijk dat het bestuur en kader het belang hiervan onderschrijft en zelf ook het goede voorbeeld geeft. lees verder

Ontdek een schat aan informatie voor de inclusie van jeugd.

Onze staf leiden wij aan de hand van deze thema's op in het KNHB College met een online educatieprogramma.