Ga naar inhoud
Kenniskluis 4

Boeien en binden

Justin Oase hockey
Hockey kind

Binden stap 1


Een succesvol buurttraject wordt georganiseerd in vier stappen. Om kinderen structureel aan het hockeyen te krijgen, waarbij ze pas na een overbruggingsperiode op school op de vereniging komen, is het belangrijk dat deze stappen alle vier en in chronologische volgorde worden uitgevoerd.

In reguliere trajecten gaan kinderen na de NSA direct naar de vereniging. In lage inkomenswijken, waar weinig ervaring is in en met het verenigingsleven, voegen we een belangrijke, cruciale fase toe, namelijk het vormen van een buurtsportvereniging hockey op school, gelinkt aan de moedervereniging.

 • Stap 1: Kennismakingslessen geven op scholen tijdens gymles
 • Stap 2: Hockey als naschoolse activiteit (NSA) aanbieden
 • Stap 3: Een buurtsportvereniging (BSV) oprichten op school
 • Stap 4: Kinderen met een regulier lidmaatschap introduceren op de club

Stap 1: Kennismakingslessen geven op scholen tijdens gymles
In lage inkomenswijken waar veel kinderen wonen, bereiken we onze doelgroep het beste op school. Leerkrachten kunnen de trainers en pedagogisch verenigingsmanagers daar goed ondersteunen, bieden een veilige omgeving en hopelijk ook een respectvolle sfeer waarin de leerlingen kennis kunnen maken met het hockey.

Kennismakingslessen worden bijna altijd ingepland via de gemeente. Vaak moeten de scholen een aanvraag doen en keurt de gemeente deze aanvraag goed. Het kan zijn dat de gemeente een buurtsportcoach (BSC) op deze lessen zet of begeleiding vanuit de hockeyvereniging vraagt en hier een vergoeding voor geeft. Vanuit de Hockey Foundation stellen wij een Pedagogisch verenigingsmanager beschikbaar die de hockeylessen kan geven. Het is wenselijk dat deze pvm'er dit altijd met iemand samen doet.

Om drie redenen richten we ons met deze lessen voornamelijk op kinderen uit groep 3, 4 en 5:

 1. Op deze leeftijd moeten kinderen nog een sportkeuze maken;
 2. Hun ouders zijn meer betrokken dan wanneer ze al in de bovenbouw zitten;
 3. Als de hockeyclub in de wijk geen volledig veld heeft kunnen de allerjongsten drie tegen drie op een achtste veld spelen of zes tegen zes op een kwart veld zodra kinderen 8 jaar zijn.
Schermafbeelding 2022 09 01 om 23 11 58

Na afloop van de kennismakingslessen wordt de kinderen het animo voor de vervolglessen gepeild. Voor deze reeks van naschoolse lessen – het aantal varieert van drie tot elf stuks, dit verschilt per gemeente – kunnen leerlingen zich via school inschrijven. Ze worden gegeven in samenwerking met een trainer van de vereniging, of met een BSC.

Hulp bij het inschrijven
Inschrijving mag geen barrière vormen om mee te kunnen doen, dus de aanmeldprocedure voor de NSA hockey, die vaak online is, wordt zo goed mogelijk gemonitord door de pedagogisch verenigingsmanager. Hij of zij biedt genoeg hulp om te voorkomen dat leerlingen voortijdig moeten afhaken.

Kenniskluizen

 • Opgroeien in een lage inkomenswijk

  Kinderen die opgroeien in een lage inkomensbuurt krijgen niet dezelfde kansen als andere kinderen. Hun leefomstandigheden zijn anders en hun behoeften en ontwikkelmogelijkheden ook. Hockeyen in verenigingsverband kan voor veel kinderen als springplank dienen. Samen kunnen we de kinderen begeleiden en daar aan bijdragen. lees verder

 • Straat­cul­tuur

  Met activiteiten in de wijk en goede pedagogische ondersteuning wil de Hockey Foundation nog meer kinderen uit lage inkomenswijken naar de hockeyvereniging begeleiden. Om een bewustere houding aan te kunnen nemen tegenover onze doelgroep, wordt in deze kenniskluis meer verteld over het ontstaan en de ontwikkeling van straatcultuur ten opzichte van de burgercultuur. lees verder

 • Sport als middel

  Sporten kan een doel op zichzelf zijn: het is leuk om te doen en het biedt kinderen kansen om hun sportieve talenten te ontdekken. Binnen een Hockey Foundation vereniging wordt sport met name ingezet als middel om een bijdrage te leveren aan uiteenlopende sociale doelstellingen. Met deze kenniskluis hopen we het clubkader te motiveren voor deze aanpak. lees verder

 • Boeien en binden

  Hier doorlopen we de stadia van boeien tot binden van kinderen die opgroeien in een lage inkomenswijk aan het hockey in school- en verenigingsverband. We vertellen hoe het Hockey Foundation buurttraject eruitziet, en met welke partijen we community based samenwerken. We verwijzen naar de Hockey Foundation lessenserie voor de onder- en middenbouw van het basisonderwijs, met als theoretische basis vijf pijlers die ook in kluis 5 aan bod komen. lees verder

 • Een peda­gogisch sportklimaat

  Het aangaan van relaties met kinderen die structureel aan het Hockey Foundation programma deelnemen is zowel een persoonlijk als een professioneel proces, waar we steeds actief aan moeten blijven werken. In deze kluis verzamelden we theoretische kennis en praktische tips die het verenigingskader in staat stelt om kinderen echt centraal te stellen. Ook lichten we de achtergrond van de vijf theoretische pijlers van de Hockey Foundation toe. lees verder

 • Het kind centraal

  Voor het sportpedagogisch verenigingskader dat aan de slag gaat met specifieke pedagogische vragen van de kinderen en de club, heeft de Hockey Foundation een werkwijze ontwikkeld. Aan de hand van zes stappen maken we het de trainers en begeleiders eenvoudiger om kinderen te observeren en extra aandacht te geven aan degenen die dat nodig hebben. lees verder

 • Lifeskills

  Door middel van hockey in verenigingsverband en een programma gericht op lifeskills zorgen we dat kinderen zich sportief, sociaal, emotioneel en gedragsmatig beter kunnen ontwikkelen. Ze leren belangrijke levensvaardigheden als samenwerken, reflecteren, omgaan met teleurstellingen en problemen oplossen, die hen helpen om ook buiten de club controle over hun situatie te krijgen en deze beheersbaarder te maken. lees verder

 • Ouder­be­trokken­heid en –partic­i­patie

  Ouderparticipatie is een gevorderde vorm van betrokkenheid waar een vereniging niet zonder kan. Het levert zowel de kinderen als de vereniging een hoop voordelen op. In deze kenniskluis introduceren we onze participatieladder met verschillende niveaus van ouderbetrokkenheid en -participatie. We vertellen hoe er het beste geïnvesteerd kan worden in de relatie met ouders om stappen op de ladder te kunnen maken. lees verder

 • Inclusie binnen de hockeyvereniging

  In deze kenniskluis benadrukken we het belang van een actieve beleidsvoering om inclusief te zijn en drempels weg te werken die deelname aan het verenigingsleven in de weg staan. Op een inclusieve vereniging voelen zowel bestaande leden als nieuwe leden uit de buurttrajecten zich welkom. Er heerst een open en respectvolle sfeer, waarbij zowel ouders als kinderen trots zijn om daar aan bij te dragen. lees verder

 • De spiegel: blik op jezelf

  In deze kenniskluis laten we je stilstaan bij de professionele identiteit die we onze medewerkers helpen ontwikkelen. Daarbij onderstrepen we het belang om hen positieve relaties met de kinderen op te laten bouwen, zich verantwoordelijk te gedragen en te rolmodel zijn. Het is belangrijk dat het bestuur en kader het belang hiervan onderschrijft en zelf ook het goede voorbeeld geeft. lees verder

Ontdek een schat aan informatie voor de inclusie van jeugd.

Onze staf leiden wij aan de hand van deze thema's op in het KNHB College met een online educatieprogramma.