Ga naar inhoud
Kenniskluis 4

Boeien en binden

Justin Oase hockey
Hockey kind

Maak kennis met ons buurtraject

Al in het jaarplan van 2011 heeft de KNHB het over toegankelijkheid van hockeyverenigingen voor kwetsbare doelgroepen en worden er diversiteits-initiatieven als Funkey, Streethockey en Urban Hockey opgezet om hockey naar de wijk te brengen. Dit vormt de basis voor de oprichting van de Hockey Foundation in 2021. De KNHB wil samen met de Rabobank investeren in dertig verenigingen in lage inkomenswijken door heel Nederland. Dit zijn wijken in stedelijke gebieden met een verouderd woningaanbod en geen - of slechte - sportvoorzieningen. Het is de bedoeling dat daar jaarlijks drie nieuwe verenigingen worden opgericht of aansluiting wordt gevonden bij bestaande clubs, mochten deze zich in lage inkomenswijken bevinden. Aan de hand van een zorgvuldig ontwikkeld buurt- en verenigingstraject en met de juiste pedagogische begeleiding, zetten we ons in om de kinderen op een zo laagdrempelig mogelijke manier naar de hockeyvereniging te begeleiden.

Een gemeenschap rondom kinderen
We verwijzen in ons werk vaak naar het Afrikaanse gezegde it takes a village to raise a child. Om kinderen in een veilige omgeving te laten opgroeien, is daar rondom het kind een netwerk van ouders, opa’s, oma’s, vrienden, leerkrachten, ooms, tantes en buren voor nodig. Community based werken is hier ook op gebaseerd. Bij de Hockey Foundation komt dat neer op een lokale samenwerking met partijen die om kinderen in lage inkomensbuurten heen staan, waardoor zich nieuwe gemeenschappen rond de kinderen vormen, verenigingen makkelijker uitgerold kunnen worden en we gezamenlijk meer impact maken.

Afbeelding 4
De Hockey Foundation werkt community based en legt contact met al deze partijen

Verenigingscultuur introduceren
In lage Inkomenswijken zijn relatief weinig kinderen lid van een sportvereniging. Dat is jammer, want voor alle kinderen zou het mogelijk moeten zijn om zich op een vereniging te kunnen ontwikkelen. Door het hockey op een laagdrempelige, informele en kindgerichte manier aan te bieden op pleintjes en scholen in de wijk, introduceren we de sport zo breed mogelijk. Hierbij worden gezinnen met een lage sociaaleconomische status (SES) het beste bereikt als er formeel wordt samengewerkt met organisaties of personen die al met hen in contact staan. Groepen zonder verenigingsachtergrond krijgen de kans om het verenigingsleven te leren kennen in de wijk.

Afbeelding 5

Boeien met wijk-instuiftrainingen
Tijdens instuiftrainingen werken we samen met speeltuinen, de buitenschoolse opvang (BSO), gemeenten en welzijnsorganisaties. Over de tijden en locaties wordt de doelgroep op initiatief van deze partijen geïnformeerd. Vaak door mond-tot-mondreclame of door flyers in de buurt te verspreiden. De trainingen worden gegeven op een wijkveld zoals een Cruyff Court, Krajicek Playground, op een plein of in een speeltuin, waar kinderen onder toezicht op een veilige manier kunnen kennismaken met het hockey. Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van het Urban lesprogramma dat de KNHB heeft ontwikkeld.

Laagdrempelige kennismaking
Wijk-instuiftrainingen zijn gratis en deelnemers hoeven zich er niet voor aan te melden. Het grote voordeel van dit soort trainingen is daarom dat ze heel laagdrempelig zijn. Alleen weten niet alle kinderen de wijkvelden te vinden, komen er telkens weer andere kinderen, en heerst op dit soort plekken vaak een straatcultuur, wat structurele sportbeoefening in de weg staat. We raden trainers in dit geval aan om samen te werken met de beheerders of sportleiders van deze veldjes, zodat ze gebruik kunnen maken van de regels die er al op de speelplek heersen. Op Cruyff Courts gelden bijvoorbeeld veertien, op uitspraken van Johan gebaseerde gedragsregels die groot op een bord staan zodat iedereen elkaar erop kan aanspreken.

Kenniskluizen

 • Opgroeien in een lage inkomenswijk

  Kinderen die opgroeien in een lage inkomensbuurt krijgen niet dezelfde kansen als andere kinderen. Hun leefomstandigheden zijn anders en hun behoeften en ontwikkelmogelijkheden ook. Hockeyen in verenigingsverband kan voor veel kinderen als springplank dienen. Samen kunnen we de kinderen begeleiden en daar aan bijdragen. lees verder

 • Straat­cul­tuur

  Met activiteiten in de wijk en goede pedagogische ondersteuning wil de Hockey Foundation nog meer kinderen uit lage inkomenswijken naar de hockeyvereniging begeleiden. Om een bewustere houding aan te kunnen nemen tegenover onze doelgroep, wordt in deze kenniskluis meer verteld over het ontstaan en de ontwikkeling van straatcultuur ten opzichte van de burgercultuur. lees verder

 • Sport als middel

  Sporten kan een doel op zichzelf zijn: het is leuk om te doen en het biedt kinderen kansen om hun sportieve talenten te ontdekken. Binnen een Hockey Foundation vereniging wordt sport met name ingezet als middel om een bijdrage te leveren aan uiteenlopende sociale doelstellingen. Met deze kenniskluis hopen we het clubkader te motiveren voor deze aanpak. lees verder

 • Boeien en binden

  Hier doorlopen we de stadia van boeien tot binden van kinderen die opgroeien in een lage inkomenswijk aan het hockey in school- en verenigingsverband. We vertellen hoe het Hockey Foundation buurttraject eruitziet, en met welke partijen we community based samenwerken. We verwijzen naar de Hockey Foundation lessenserie voor de onder- en middenbouw van het basisonderwijs, met als theoretische basis vijf pijlers die ook in kluis 5 aan bod komen. lees verder

 • Een peda­gogisch sportklimaat

  Het aangaan van relaties met kinderen die structureel aan het Hockey Foundation programma deelnemen is zowel een persoonlijk als een professioneel proces, waar we steeds actief aan moeten blijven werken. In deze kluis verzamelden we theoretische kennis en praktische tips die het verenigingskader in staat stelt om kinderen echt centraal te stellen. Ook lichten we de achtergrond van de vijf theoretische pijlers van de Hockey Foundation toe. lees verder

 • Het kind centraal

  Voor het sportpedagogisch verenigingskader dat aan de slag gaat met specifieke pedagogische vragen van de kinderen en de club, heeft de Hockey Foundation een werkwijze ontwikkeld. Aan de hand van zes stappen maken we het de trainers en begeleiders eenvoudiger om kinderen te observeren en extra aandacht te geven aan degenen die dat nodig hebben. lees verder

 • Lifeskills

  Door middel van hockey in verenigingsverband en een programma gericht op lifeskills zorgen we dat kinderen zich sportief, sociaal, emotioneel en gedragsmatig beter kunnen ontwikkelen. Ze leren belangrijke levensvaardigheden als samenwerken, reflecteren, omgaan met teleurstellingen en problemen oplossen, die hen helpen om ook buiten de club controle over hun situatie te krijgen en deze beheersbaarder te maken. lees verder

 • Ouder­be­trokken­heid en –partic­i­patie

  Ouderparticipatie is een gevorderde vorm van betrokkenheid waar een vereniging niet zonder kan. Het levert zowel de kinderen als de vereniging een hoop voordelen op. In deze kenniskluis introduceren we onze participatieladder met verschillende niveaus van ouderbetrokkenheid en -participatie. We vertellen hoe er het beste geïnvesteerd kan worden in de relatie met ouders om stappen op de ladder te kunnen maken. lees verder

 • Inclusie binnen de hockeyvereniging

  In deze kenniskluis benadrukken we het belang van een actieve beleidsvoering om inclusief te zijn en drempels weg te werken die deelname aan het verenigingsleven in de weg staan. Op een inclusieve vereniging voelen zowel bestaande leden als nieuwe leden uit de buurttrajecten zich welkom. Er heerst een open en respectvolle sfeer, waarbij zowel ouders als kinderen trots zijn om daar aan bij te dragen. lees verder

 • De spiegel: blik op jezelf

  In deze kenniskluis laten we je stilstaan bij de professionele identiteit die we onze medewerkers helpen ontwikkelen. Daarbij onderstrepen we het belang om hen positieve relaties met de kinderen op te laten bouwen, zich verantwoordelijk te gedragen en te rolmodel zijn. Het is belangrijk dat het bestuur en kader het belang hiervan onderschrijft en zelf ook het goede voorbeeld geeft. lees verder

Ontdek een schat aan informatie voor de inclusie van jeugd.

Onze staf leiden wij aan de hand van deze thema's op in het KNHB College met een online educatieprogramma.