Ga naar inhoud
Kenniskluis 9

Inclusie binnen de hockeyvereniging

IMG 7775
Hockey kind

De rol van het bestuur

Bekijk bij het opstellen van betalingsregels en contributiedeadlines heel goed of deze voor iedere ouder haalbaar zijn. Om inclusief te zijn wil je als bestuur kunnen differentiëren in beleid en aanpak al naar gelang de doelgroep.

De voorzitter zorgt er op een maatschappelijke hockeyvereniging voor dat de uiteenlopende belangen van een divers ledenbestand zo goed mogelijk worden behartigd. In de statuten wordt de maatschappelijke missie geborgd worden en kunnen procedures zo worden aangepast dat inspraak wordt verruimd, pestgedrag bij de wortel wordt aangepakt, verantwoordelijkheden breed worden gedragen en goede participatieprocessen kunnen worden opgezet. Leg de antidiscriminatie-normen vast en maak naar de leden toe zo duidelijk mogelijk zichtbaar hoe jullie op de vereniging instaan voor gelijke behandeling en diversiteit.
Een inclusief bestuur zoekt en vindt innovatieve oplossingen en maakt bewuste keuzes aan de hand waarvan jullie maatwerk kunnen leveren. Er is bijna een half jaar keihard gewerkt om de kinderen uit het buurttraject op de club te krijgen. Nu is het vervolg dat op de club wordt ingezet van cruciaal belang om ze daar ook te houden.

Ook de commissies werken inclusief
De wedstrijdcommissie gaat samen met de trainers aan het werk om optimale teamindelingen te maken. Bij de keuken- en feestcommissie is er het bewustzijn welke feestdagen mogelijk verschillend worden gevierd en wie vanuit een bepaalde geloofsovertuiging bepaalde eetgewoonten heeft. Lage kantineprijzen, of als dat mogelijk is het gratis aanbieden van koffie en thee in het clubhuis, maken het voor bezoekers uitnodigend om er eens naar binnen te stappen. Bij een ruilcommissie is het idee dat gebruikte spullen worden ingeleverd en gecheckt, en vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Zorg daar bijvoorbeeld dat kinderen die gebruikmaken van een fonds voorrang kunnen krijgen om iets uit te zoeken.

Zichtbare inclusie
Er is veel mogelijk op een club in de opstartende fase, dus denk na over alle manieren waarop betrokkenheid kan worden gecreëerd. Feesten en toernooien zijn daar heel geschikt voor en misschien kan er wel budget beschikbaar worden gesteld om teamuitjes voor de kinderen te organiseren. Organiseer een paar keer per jaar een borrel, barbecue of eet gezamenlijk in de kantine en nodig een interessante spreker uit om daar een praatje bij te houden. Zorg tot slot dat ook daadwerkelijk zichtbaar is dat de vereniging voor inclusie staat met een inclusief bestuur. Wie mee mag doen, maar niet mee mag praten, voelt zich niet gehoord, raakt gedemotiveerd, blijft mopperend lid of gaat uiteindelijk weg.

Dit KNHB artikel bevat sprekende voorbeelden en een uitgewerkt protocol over het instellen van een Jeugdraad. We zien vaak dat er een andere dynamiek en veel betrokkenheid ontstaat als jonge nieuwkomers meteen aan het roer worden gezet.

Kenniskluizen

 • Opgroeien in een lage inkomenswijk

  Kinderen die opgroeien in een lage inkomensbuurt krijgen niet dezelfde kansen als andere kinderen. Hun leefomstandigheden zijn anders en hun behoeften en ontwikkelmogelijkheden ook. Hockeyen in verenigingsverband kan voor veel kinderen als springplank dienen. Samen kunnen we de kinderen begeleiden en daar aan bijdragen. lees verder

 • Straat­cul­tuur

  Met activiteiten in de wijk en goede pedagogische ondersteuning wil de Hockey Foundation nog meer kinderen uit lage inkomenswijken naar de hockeyvereniging begeleiden. Om een bewustere houding aan te kunnen nemen tegenover onze doelgroep, wordt in deze kenniskluis meer verteld over het ontstaan en de ontwikkeling van straatcultuur ten opzichte van de burgercultuur. lees verder

 • Sport als middel

  Sporten kan een doel op zichzelf zijn: het is leuk om te doen en het biedt kinderen kansen om hun sportieve talenten te ontdekken. Binnen een Hockey Foundation vereniging wordt sport met name ingezet als middel om een bijdrage te leveren aan uiteenlopende sociale doelstellingen. Met deze kenniskluis hopen we het clubkader te motiveren voor deze aanpak. lees verder

 • Boeien en binden

  Hier doorlopen we de stadia van boeien tot binden van kinderen die opgroeien in een lage inkomenswijk aan het hockey in school- en verenigingsverband. We vertellen hoe het Hockey Foundation buurttraject eruitziet, en met welke partijen we community based samenwerken. We verwijzen naar de Hockey Foundation lessenserie voor de onder- en middenbouw van het basisonderwijs, met als theoretische basis vijf pijlers die ook in kluis 5 aan bod komen. lees verder

 • Een peda­gogisch sportklimaat

  Het aangaan van relaties met kinderen die structureel aan het Hockey Foundation programma deelnemen is zowel een persoonlijk als een professioneel proces, waar we steeds actief aan moeten blijven werken. In deze kluis verzamelden we theoretische kennis en praktische tips die het verenigingskader in staat stelt om kinderen echt centraal te stellen. Ook lichten we de achtergrond van de vijf theoretische pijlers van de Hockey Foundation toe. lees verder

 • Het kind centraal

  Voor het sportpedagogisch verenigingskader dat aan de slag gaat met specifieke pedagogische vragen van de kinderen en de club, heeft de Hockey Foundation een werkwijze ontwikkeld. Aan de hand van zes stappen maken we het de trainers en begeleiders eenvoudiger om kinderen te observeren en extra aandacht te geven aan degenen die dat nodig hebben. lees verder

 • Lifeskills

  Door middel van hockey in verenigingsverband en een programma gericht op lifeskills zorgen we dat kinderen zich sportief, sociaal, emotioneel en gedragsmatig beter kunnen ontwikkelen. Ze leren belangrijke levensvaardigheden als samenwerken, reflecteren, omgaan met teleurstellingen en problemen oplossen, die hen helpen om ook buiten de club controle over hun situatie te krijgen en deze beheersbaarder te maken. lees verder

 • Ouder­be­trokken­heid en –partic­i­patie

  Ouderparticipatie is een gevorderde vorm van betrokkenheid waar een vereniging niet zonder kan. Het levert zowel de kinderen als de vereniging een hoop voordelen op. In deze kenniskluis introduceren we onze participatieladder met verschillende niveaus van ouderbetrokkenheid en -participatie. We vertellen hoe er het beste geïnvesteerd kan worden in de relatie met ouders om stappen op de ladder te kunnen maken. lees verder

 • Inclusie binnen de hockeyvereniging

  In deze kenniskluis benadrukken we het belang van een actieve beleidsvoering om inclusief te zijn en drempels weg te werken die deelname aan het verenigingsleven in de weg staan. Op een inclusieve vereniging voelen zowel bestaande leden als nieuwe leden uit de buurttrajecten zich welkom. Er heerst een open en respectvolle sfeer, waarbij zowel ouders als kinderen trots zijn om daar aan bij te dragen. lees verder

 • De spiegel: blik op jezelf

  In deze kenniskluis laten we je stilstaan bij de professionele identiteit die we onze medewerkers helpen ontwikkelen. Daarbij onderstrepen we het belang om hen positieve relaties met de kinderen op te laten bouwen, zich verantwoordelijk te gedragen en te rolmodel zijn. Het is belangrijk dat het bestuur en kader het belang hiervan onderschrijft en zelf ook het goede voorbeeld geeft. lees verder

Ontdek een schat aan informatie voor de inclusie van jeugd.

Onze staf leiden wij aan de hand van deze thema's op in het KNHB College met een online educatieprogramma.