Ga naar inhoud
Kenniskluis 9

Inclusie binnen de hockeyvereniging

IMG 7775
Hockey kind

Een vereniging waar iedereen zichzelf kan zijn

De opbouw van een Hockey Foundation vereniging verloopt in fasen. Als de vereniging eenmaal is gestart, komen verschillende doelgroepen bij elkaar en is het aan ons om ze succesvol samen te brengen. Als er nieuwe kinderen op een Hockey Foundation vereniging komen zullen ze behoefte hebben aan aansluiting, steun en bevestiging. Naar de andere leden toe kan hun komst goed worden voorbereid en aangekondigd.

Teambuilding, regels en afspraken
De nieuwe kinderen integreren gaat het beste door oog te hebben voor de groepssamenstelling en van daaruit aan de teambuilding te werken. Om de kinderen op de juiste manier te laten samenwerken en naar elkaar te leren luisteren nemen we in elke nieuwe setting de regels en afspraken met ze door die betrekking hebben op gewenst gedrag. We maken onderscheid tussen gedragsregels die gelden gedurende het buurttraject en eenmaal op de vereniging. Bijvoorbeeld: In de wijk kunnen we nog wel eens een oogje dichtknijpen en kinderen zonder gymschoenen mee laten doen. Willen kinderen gezamenlijk met elkaar strijden in de competitie, dan moeten ze een bitje dragen, zich aan de teamafspraken houden én aan de hockeyafspraken rondom het wisselbeleid.

Volwaardig meedoen
Inclusie is het recht op volwaardige deelname aan het hockeyverenigingsleven, op gelijke voet met andere leden en met respect voor individuele keuzes. Hierbij zetten we structuren zo op of passen we ze zo aan dat mensen met uiteenlopende achtergronden (culturele, etnische, sociaaleconomische en religieuze, maar ook op het gebied van gender, seksuele diversiteit en fysieke mogelijkheden) zich welkom voelen op de Hockey Foundation vereniging. Ieder persoon doet ertoe en hoeft geen norm te halen om op een volwaardige manier mee te doen. Maar om kinderen gelijke kansen te geven, moeten we ze soms ongelijk behandelen, met oog voor hun specifieke talenten en behoeften. Dat maakt bewust een groot deel uit van de samenhangende ondersteuning en begeleiding vanuit de Hockey Foundation.

Verrijking vs bedreiging
Om ervoor te zorgen dat lid worden en meedoen aan lessen, trainingen en competitie aantrekkelijk is en soepel verloopt, is de Hockey Foundation staf er op de club om drempels weg te werken. Ook vervullen we een signalerende functie, bijvoorbeeld als de komst van nieuwe leden zorgen met zich meebrengt. Angst dat kinderen zich niet gedragen bijvoorbeeld, of hun ouders te afhankelijk zijn van andermans hulp rondom de activiteiten van het team van hun zoon of dochter. Bij ondersteuning van bestaande hockeyverenigingen is het extra belangrijk dat inclusie wordt gezien als een verrijking en niet als een bedreiging voor de eigen vereniging. De bereidheid moet er zijn om redelijke aanpassingen te doen, om te gaan met tegenstellingen en ondersteuning op maat te bieden.

Optimale ledensamenstelling
Op een Hockey Foundation vereniging spreken we de wens uit dat de ouders van de meer welgestelde kinderen de club helpen ‘dragen’. De optimale ledensamenstelling waar we naar streven is er een met kinderen van zowel ouders met een lage als een hoge sociaaleconomische status (SES). Waarbij lage SES refereert aan laagopgeleide leden met een inkomen op bijstandsniveau - vaak eenoudergezinnen - en hoge SES duidt op hoogopgeleide tweeverdieners met een gezinsinkomen van 4x modaal. De vereniging kan zich goed staande houden als de hoge SES zich bereid toont om uiteenlopende kaderfuncties op zich te nemen en kan hun netwerk effectief gebruiken om gezamenlijk succes te realiseren.

Kenniskluizen

 • Opgroeien in een lage inkomenswijk

  Kinderen die opgroeien in een lage inkomensbuurt krijgen niet dezelfde kansen als andere kinderen. Hun leefomstandigheden zijn anders en hun behoeften en ontwikkelmogelijkheden ook. Hockeyen in verenigingsverband kan voor veel kinderen als springplank dienen. Samen kunnen we de kinderen begeleiden en daar aan bijdragen. lees verder

 • Straat­cul­tuur

  Met activiteiten in de wijk en goede pedagogische ondersteuning wil de Hockey Foundation nog meer kinderen uit lage inkomenswijken naar de hockeyvereniging begeleiden. Om een bewustere houding aan te kunnen nemen tegenover onze doelgroep, wordt in deze kenniskluis meer verteld over het ontstaan en de ontwikkeling van straatcultuur ten opzichte van de burgercultuur. lees verder

 • Sport als middel

  Sporten kan een doel op zichzelf zijn: het is leuk om te doen en het biedt kinderen kansen om hun sportieve talenten te ontdekken. Binnen een Hockey Foundation vereniging wordt sport met name ingezet als middel om een bijdrage te leveren aan uiteenlopende sociale doelstellingen. Met deze kenniskluis hopen we het clubkader te motiveren voor deze aanpak. lees verder

 • Boeien en binden

  Hier doorlopen we de stadia van boeien tot binden van kinderen die opgroeien in een lage inkomenswijk aan het hockey in school- en verenigingsverband. We vertellen hoe het Hockey Foundation buurttraject eruitziet, en met welke partijen we community based samenwerken. We verwijzen naar de Hockey Foundation lessenserie voor de onder- en middenbouw van het basisonderwijs, met als theoretische basis vijf pijlers die ook in kluis 5 aan bod komen. lees verder

 • Een peda­gogisch sportklimaat

  Het aangaan van relaties met kinderen die structureel aan het Hockey Foundation programma deelnemen is zowel een persoonlijk als een professioneel proces, waar we steeds actief aan moeten blijven werken. In deze kluis verzamelden we theoretische kennis en praktische tips die het verenigingskader in staat stelt om kinderen echt centraal te stellen. Ook lichten we de achtergrond van de vijf theoretische pijlers van de Hockey Foundation toe. lees verder

 • Het kind centraal

  Voor het sportpedagogisch verenigingskader dat aan de slag gaat met specifieke pedagogische vragen van de kinderen en de club, heeft de Hockey Foundation een werkwijze ontwikkeld. Aan de hand van zes stappen maken we het de trainers en begeleiders eenvoudiger om kinderen te observeren en extra aandacht te geven aan degenen die dat nodig hebben. lees verder

 • Lifeskills

  Door middel van hockey in verenigingsverband en een programma gericht op lifeskills zorgen we dat kinderen zich sportief, sociaal, emotioneel en gedragsmatig beter kunnen ontwikkelen. Ze leren belangrijke levensvaardigheden als samenwerken, reflecteren, omgaan met teleurstellingen en problemen oplossen, die hen helpen om ook buiten de club controle over hun situatie te krijgen en deze beheersbaarder te maken. lees verder

 • Ouder­be­trokken­heid en –partic­i­patie

  Ouderparticipatie is een gevorderde vorm van betrokkenheid waar een vereniging niet zonder kan. Het levert zowel de kinderen als de vereniging een hoop voordelen op. In deze kenniskluis introduceren we onze participatieladder met verschillende niveaus van ouderbetrokkenheid en -participatie. We vertellen hoe er het beste geïnvesteerd kan worden in de relatie met ouders om stappen op de ladder te kunnen maken. lees verder

 • Inclusie binnen de hockeyvereniging

  In deze kenniskluis benadrukken we het belang van een actieve beleidsvoering om inclusief te zijn en drempels weg te werken die deelname aan het verenigingsleven in de weg staan. Op een inclusieve vereniging voelen zowel bestaande leden als nieuwe leden uit de buurttrajecten zich welkom. Er heerst een open en respectvolle sfeer, waarbij zowel ouders als kinderen trots zijn om daar aan bij te dragen. lees verder

 • De spiegel: blik op jezelf

  In deze kenniskluis laten we je stilstaan bij de professionele identiteit die we onze medewerkers helpen ontwikkelen. Daarbij onderstrepen we het belang om hen positieve relaties met de kinderen op te laten bouwen, zich verantwoordelijk te gedragen en te rolmodel zijn. Het is belangrijk dat het bestuur en kader het belang hiervan onderschrijft en zelf ook het goede voorbeeld geeft. lees verder

Ontdek een schat aan informatie voor de inclusie van jeugd.

Onze staf leiden wij aan de hand van deze thema's op in het KNHB College met een online educatieprogramma.