Ga naar inhoud
Kenniskluis 8

Ouderbetrokkenheid en –participatie

Oie 1713049w N1e Yfrf
Hockey kind

Ouderparticipatieladder

Door met ouders in gesprek te gaan krijgen we beter zicht op hun mogelijkheden. Bevinden ze zich onderaan op de ouderparticipatieladder of al wat hoger? Wat kan een logische volgende stap voor iemand zijn en hoe kan diegene concreet worden ondersteund om op de ladder te stijgen?

Participatieladder voor ouders

Vaardigheden/kennis

Bestuurslid/Commissielid

In het bezit zijn van bestuurlijke ervaring en kennis hebben van de portefeuille.

Commissielid

Kennis hebben van het onderwerp van de betreffende commissie.

Scheidsrechter

Spelregelkennis hebben, in het bezit zijn van een scheidsrechterkaart en/of bereid zijn om een cursus te volgen.

Coach

Een team kunnen aansturen, basiskennis hebben van hockey en/of bereid zijn om een cursus te volgen.

Manager

Goed kunnen communiceren met alle ouders en beschikken over communicatiemiddelen.

Barvrijwilliger

Kunnen omgaan met kassa en inhoud, kunnen hoofdrekenen, openstaan voor een gezellig praatje.

Ondersteunen tijdens een

festiviteit of event

Naar de club komen om te helpen met bijvoorbeeld de versiering of het voorbereiden van een familietoernooi of andere festiviteit.

Rijden naar een uitwedstrijd

Over een geschikte auto en genoeg financiële middelen voor benzine beschikken.

Aanwezig zijn bij een ouderbijeenkomst

De Nederlandse taal machtig zijn en andere ouders durven te ontmoeten.

Mee naar een uitwedstrijd

Tijd en zin hebben om hier naartoe te gaan.

Gastvrouw- of gastheer

Tijd en zin hebben om naar de hockeyclub te komen en voorafgaande aan een wedstrijd de uit- en thuis teams te ontvangen en de weg te wijzen.

Een gezond tussendoortje meegeven voor tijdens de rust

Weten wat gezonde tussendoortjes zijn en over genoeg financiële middelen beschikken om die te kunnen kopen.

Aanwezig zijn bij een training of wedstrijd

Tijd en zin hebben om naar de hockeyclub te komen in de veilige omgeving die ook als zodanig door jou wordt ervaren.

Fan zijn van je eigen kind

Ruimte hebben om aandacht te schenken aan het kind en zijn/haar ontwikkeling. Jezelf op de hoogte kunnen stellen van zijn/haar wedstrijdschema. Niet alleen zorgen dat het kind op tijd komt en alle spullen op orde heeft, maar ook mentale steun bieden.

Kenniskluizen

 • Opgroeien in een lage inkomenswijk

  Kinderen die opgroeien in een lage inkomensbuurt krijgen niet dezelfde kansen als andere kinderen. Hun leefomstandigheden zijn anders en hun behoeften en ontwikkelmogelijkheden ook. Hockeyen in verenigingsverband kan voor veel kinderen als springplank dienen. Samen kunnen we de kinderen begeleiden en daar aan bijdragen. lees verder

 • Straat­cul­tuur

  Met activiteiten in de wijk en goede pedagogische ondersteuning wil de Hockey Foundation nog meer kinderen uit lage inkomenswijken naar de hockeyvereniging begeleiden. Om een bewustere houding aan te kunnen nemen tegenover onze doelgroep, wordt in deze kenniskluis meer verteld over het ontstaan en de ontwikkeling van straatcultuur ten opzichte van de burgercultuur. lees verder

 • Sport als middel

  Sporten kan een doel op zichzelf zijn: het is leuk om te doen en het biedt kinderen kansen om hun sportieve talenten te ontdekken. Binnen een Hockey Foundation vereniging wordt sport met name ingezet als middel om een bijdrage te leveren aan uiteenlopende sociale doelstellingen. Met deze kenniskluis hopen we het clubkader te motiveren voor deze aanpak. lees verder

 • Boeien en binden

  Hier doorlopen we de stadia van boeien tot binden van kinderen die opgroeien in een lage inkomenswijk aan het hockey in school- en verenigingsverband. We vertellen hoe het Hockey Foundation buurttraject eruitziet, en met welke partijen we community based samenwerken. We verwijzen naar de Hockey Foundation lessenserie voor de onder- en middenbouw van het basisonderwijs, met als theoretische basis vijf pijlers die ook in kluis 5 aan bod komen. lees verder

 • Een peda­gogisch sportklimaat

  Het aangaan van relaties met kinderen die structureel aan het Hockey Foundation programma deelnemen is zowel een persoonlijk als een professioneel proces, waar we steeds actief aan moeten blijven werken. In deze kluis verzamelden we theoretische kennis en praktische tips die het verenigingskader in staat stelt om kinderen echt centraal te stellen. Ook lichten we de achtergrond van de vijf theoretische pijlers van de Hockey Foundation toe. lees verder

 • Het kind centraal

  Voor het sportpedagogisch verenigingskader dat aan de slag gaat met specifieke pedagogische vragen van de kinderen en de club, heeft de Hockey Foundation een werkwijze ontwikkeld. Aan de hand van zes stappen maken we het de trainers en begeleiders eenvoudiger om kinderen te observeren en extra aandacht te geven aan degenen die dat nodig hebben. lees verder

 • Lifeskills

  Door middel van hockey in verenigingsverband en een programma gericht op lifeskills zorgen we dat kinderen zich sportief, sociaal, emotioneel en gedragsmatig beter kunnen ontwikkelen. Ze leren belangrijke levensvaardigheden als samenwerken, reflecteren, omgaan met teleurstellingen en problemen oplossen, die hen helpen om ook buiten de club controle over hun situatie te krijgen en deze beheersbaarder te maken. lees verder

 • Ouder­be­trokken­heid en –partic­i­patie

  Ouderparticipatie is een gevorderde vorm van betrokkenheid waar een vereniging niet zonder kan. Het levert zowel de kinderen als de vereniging een hoop voordelen op. In deze kenniskluis introduceren we onze participatieladder met verschillende niveaus van ouderbetrokkenheid en -participatie. We vertellen hoe er het beste geïnvesteerd kan worden in de relatie met ouders om stappen op de ladder te kunnen maken. lees verder

 • Inclusie binnen de hockeyvereniging

  In deze kenniskluis benadrukken we het belang van een actieve beleidsvoering om inclusief te zijn en drempels weg te werken die deelname aan het verenigingsleven in de weg staan. Op een inclusieve vereniging voelen zowel bestaande leden als nieuwe leden uit de buurttrajecten zich welkom. Er heerst een open en respectvolle sfeer, waarbij zowel ouders als kinderen trots zijn om daar aan bij te dragen. lees verder

 • De spiegel: blik op jezelf

  In deze kenniskluis laten we je stilstaan bij de professionele identiteit die we onze medewerkers helpen ontwikkelen. Daarbij onderstrepen we het belang om hen positieve relaties met de kinderen op te laten bouwen, zich verantwoordelijk te gedragen en te rolmodel zijn. Het is belangrijk dat het bestuur en kader het belang hiervan onderschrijft en zelf ook het goede voorbeeld geeft. lees verder

Ontdek een schat aan informatie voor de inclusie van jeugd.

Onze staf leiden wij aan de hand van deze thema's op in het KNHB College met een online educatieprogramma.