Ga naar inhoud
Kenniskluis 8

Ouderbetrokkenheid en –participatie

Oie 1713049w N1e Yfrf
Hockey kind

Ouders als actieve deelnemers

Zodra hun kinderen in een team zijn geplaatst, richten we ons actief op een goede introductie en begeleiding van de ouders binnen het team en op de club. Want enthousiaste ouders vormen de basis voor meer betrokkenheid, meer vrijwilligers, meer spelplezier en ontwikkelkansen voor de kinderen. Er is sprake van betrokkenheid bij de ouders als uit hun gedrag blijkt dat zij zich gedeeltelijk verantwoordelijk voelen voor de sportieve ontwikkeling van hun kinderen. Dit begint thuis al door met elkaar over sport te praten, maar ook wanneer ouders komen kijken bij wedstrijden en fan gaan worden van hun kind. Er is sprake van ouderparticipatie wanneer ouders actief deelnemen aan activiteiten op de vereniging. Denk hierbij aan rijden naar uitwedstrijden, bardienst draaien of coachen.

Betere prestaties leveren
Ook binnen de onderwijssector staat ouderbetrokkenheid hoog op de agenda. En dat is niet zo gek, want bij een gezamenlijke commitment aan de ontwikkeling van kinderen, door zowel school als de ouders, zijn kinderen geneigd om beter te presteren. Ouderbetrokkenheid zorgt daarnaast dat kinderen sociaal beter functioneren en effectiever lifeskills ontwikkelen. Dit geldt voor kinderen van alle leeftijden, uit gezinnen met een hoge of lage SES, van welke etnische afkomst dan ook.

Het verenigingsvrijwilligersleven
Maar terwijl scholen ook zonder die ouderparticipatie gewoon blijven functioneren, is dit bij sportverenigingen niet zo. Die functioneren dankzij (ouders van) leden die onverplicht en onbetaald invulling geven aan uiteenlopende vrijwilligerstaken. 54% van de sportverenigingen in ons land draait zelfs volledig op vrijwilligers. Gemiddeld zijn er per vereniging 42 vrijwilligers aan de slag terwijl twee mensen betaald werk uitvoeren. Op een Hockey Foundation vereniging willen we ouders actieve deelnemers maken aan de ontwikkeling van hun kind én het aan het verenigingsvrijwilligersleven. Er worden trainers en pedagogisch verenigingsmanagers (pvm’ers) aangesteld die ondersteuning bieden in uiteenlopende situaties en ervoor zorgen dat ouders vanuit hun betrokkenheid ook stappen kunnen gaan nemen om een actieve bijdrage te leveren aan het team van hun kinderen.

Fan van hun eigen kind
Op Hockey Foundation clubs zien we dat het bij veel ouders uit lage inkomenswijken in eerste instantie niet gebruikelijk is om intensief bij het ontwikkelingsproces van hun kind op de vereniging betrokken te zijn. Een sportvereniging vergelijken ze bijvoorbeeld met een bedrijf dat betaalde scholing aanbiedt, waardoor ze erop vertrouwen dat hun kinderen in professionele handen zijn. Aan de ene kant willen we duidelijk maken dat vrijwilligerswerk gebruikelijk is binnen een verenigingscultuur, maar ouders niet het gevoel geven dat ze worden overladen met vrijwilligerstaken. Allereerst zorgen we dat ouders zich welkom voelen, bij de training van hun kind komen kijken en langzaamaan vertrouwd raken met de gebruiken en gewoontes op de club. En dat gaat het beste als ze fan worden van hun eigen kind!

Warme benadering
Neem de tijd voor nieuwe ouders, bijvoorbeeld door de trainer of pvm’er een begripvol gesprek met ze te laten voeren. Zonder deze expliciet te benoemen, worden de pijlers van een positief pedagogisch sportklimaat daarbij ook op ze toegepast. Ouders ervaren dan plezier, succesbeleving, aandacht en een veilige omgeving en gaan doorkrijgen dat dat voor hun kinderen net zo is. Door middel van een persoonlijke en warme benadering wordt inzicht verkregen in de achtergrond van het gezin en kan worden afgetast op welke manier ouders bij de ontwikkeling van hun kind op de vereniging zijn te betrekken. Als het lukt om een relatie op te bouwen, zijn ze hier makkelijker op aan te spreken en eerder geneigd om een keer te helpen bij vervoer, activiteiten of in de kantine.

Kijktip: Deze animatie van Rotterdam Sportsupport laat op een laagdrempelige manier zien wat er van ouders wordt verwacht en wat gebruikelijk is binnen een vereniging.

Beluister ook de podcast van kindercoach en pedagogisch adviseur Romy van der Heide over ouderbetrokkenheid. De podcast staat op Spotify en Itunes.

Kenniskluizen

 • Opgroeien in een lage inkomenswijk

  Kinderen die opgroeien in een lage inkomensbuurt krijgen niet dezelfde kansen als andere kinderen. Hun leefomstandigheden zijn anders en hun behoeften en ontwikkelmogelijkheden ook. Hockeyen in verenigingsverband kan voor veel kinderen als springplank dienen. Samen kunnen we de kinderen begeleiden en daar aan bijdragen. lees verder

 • Straat­cul­tuur

  Met activiteiten in de wijk en goede pedagogische ondersteuning wil de Hockey Foundation nog meer kinderen uit lage inkomenswijken naar de hockeyvereniging begeleiden. Om een bewustere houding aan te kunnen nemen tegenover onze doelgroep, wordt in deze kenniskluis meer verteld over het ontstaan en de ontwikkeling van straatcultuur ten opzichte van de burgercultuur. lees verder

 • Sport als middel

  Sporten kan een doel op zichzelf zijn: het is leuk om te doen en het biedt kinderen kansen om hun sportieve talenten te ontdekken. Binnen een Hockey Foundation vereniging wordt sport met name ingezet als middel om een bijdrage te leveren aan uiteenlopende sociale doelstellingen. Met deze kenniskluis hopen we het clubkader te motiveren voor deze aanpak. lees verder

 • Boeien en binden

  Hier doorlopen we de stadia van boeien tot binden van kinderen die opgroeien in een lage inkomenswijk aan het hockey in school- en verenigingsverband. We vertellen hoe het Hockey Foundation buurttraject eruitziet, en met welke partijen we community based samenwerken. We verwijzen naar de Hockey Foundation lessenserie voor de onder- en middenbouw van het basisonderwijs, met als theoretische basis vijf pijlers die ook in kluis 5 aan bod komen. lees verder

 • Een peda­gogisch sportklimaat

  Het aangaan van relaties met kinderen die structureel aan het Hockey Foundation programma deelnemen is zowel een persoonlijk als een professioneel proces, waar we steeds actief aan moeten blijven werken. In deze kluis verzamelden we theoretische kennis en praktische tips die het verenigingskader in staat stelt om kinderen echt centraal te stellen. Ook lichten we de achtergrond van de vijf theoretische pijlers van de Hockey Foundation toe. lees verder

 • Het kind centraal

  Voor het sportpedagogisch verenigingskader dat aan de slag gaat met specifieke pedagogische vragen van de kinderen en de club, heeft de Hockey Foundation een werkwijze ontwikkeld. Aan de hand van zes stappen maken we het de trainers en begeleiders eenvoudiger om kinderen te observeren en extra aandacht te geven aan degenen die dat nodig hebben. lees verder

 • Lifeskills

  Door middel van hockey in verenigingsverband en een programma gericht op lifeskills zorgen we dat kinderen zich sportief, sociaal, emotioneel en gedragsmatig beter kunnen ontwikkelen. Ze leren belangrijke levensvaardigheden als samenwerken, reflecteren, omgaan met teleurstellingen en problemen oplossen, die hen helpen om ook buiten de club controle over hun situatie te krijgen en deze beheersbaarder te maken. lees verder

 • Ouder­be­trokken­heid en –partic­i­patie

  Ouderparticipatie is een gevorderde vorm van betrokkenheid waar een vereniging niet zonder kan. Het levert zowel de kinderen als de vereniging een hoop voordelen op. In deze kenniskluis introduceren we onze participatieladder met verschillende niveaus van ouderbetrokkenheid en -participatie. We vertellen hoe er het beste geïnvesteerd kan worden in de relatie met ouders om stappen op de ladder te kunnen maken. lees verder

 • Inclusie binnen de hockeyvereniging

  In deze kenniskluis benadrukken we het belang van een actieve beleidsvoering om inclusief te zijn en drempels weg te werken die deelname aan het verenigingsleven in de weg staan. Op een inclusieve vereniging voelen zowel bestaande leden als nieuwe leden uit de buurttrajecten zich welkom. Er heerst een open en respectvolle sfeer, waarbij zowel ouders als kinderen trots zijn om daar aan bij te dragen. lees verder

 • De spiegel: blik op jezelf

  In deze kenniskluis laten we je stilstaan bij de professionele identiteit die we onze medewerkers helpen ontwikkelen. Daarbij onderstrepen we het belang om hen positieve relaties met de kinderen op te laten bouwen, zich verantwoordelijk te gedragen en te rolmodel zijn. Het is belangrijk dat het bestuur en kader het belang hiervan onderschrijft en zelf ook het goede voorbeeld geeft. lees verder

Ontdek een schat aan informatie voor de inclusie van jeugd.

Onze staf leiden wij aan de hand van deze thema's op in het KNHB College met een online educatieprogramma.