Ga naar inhoud
Kenniskluis 8

Ouderbetrokkenheid en –participatie

Oie 1713049w N1e Yfrf
Hockey kind

Enthousiaste inzet

Verenigingen krijgen het door maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering en consumentisme steeds moeilijker om vrijwilligers te werven. Leden stellen hoge eisen aan het kader en de faciliteiten van hun vereniging, maar hebben tegelijkertijd behoefte aan flexibiliteit en minder verplichtingen. Doordat we op de Hockey Foundation clubs een gezamenlijk doel nastreven, merken we gelukkig dat de meeste ouders met verenigings- en bestuurderservaring zich juist enthousiast inzetten.

Hoge SES- vs. lage SES-ouders
De ouderbetrokkenheid en -participatie van de ouders uit de hoge SES-wijken kunnen ervoor zorgen dat meer kinderen uit de lage SES-wijken in de gelegenheid worden gesteld om te hockeyen. Dat gaat het beste als de meer welvarende ouders begrijpen dat de Hockey Foundation vereniging een maatschappelijke vereniging is en - zeker in het begin - bereid zijn om de meeste vrijwilligerstaken op zich nemen. Je kunt ze vertellen dat we op de hockeyvereniging werken met het draagkrachtbeginsel, wat kan worden uitgelegd als: 'de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten'. In het eerste hockeyseizoen van een kind is het handig om te zorgen dat de taken binnen een team al verdeeld zijn over de draagkrachtige ouders, zodat er op een rustige manier een vertrouwensband kan worden opgebouwd met de nieuwe ouder die geen verenigingservaring heeft.

Ieder zijn tempo
Besef dat het ook voorkomt dat ouders zich door omstandigheden helemaal nooit op de club zullen vertonen. Of dat het soms wel twee of drie seizoenen duurt voordat zij stappen op de hockeyparticipatieladder maken, omdat zij buiten hun comfortzone moeten gaan om nieuwe dingen te leren. Ouderbetrokkenheid en -participatie zijn maatwerk en nooit een vaststaand proces. Het is belangrijk om het tempo van de ouders te volgen, elkaar als samenwerkingspartners te zien en te accepteren dat er ook ouders zijn die dat niet kunnen of willen doen.

Kenniskluizen

 • Opgroeien in een lage inkomenswijk

  Kinderen die opgroeien in een lage inkomensbuurt krijgen niet dezelfde kansen als andere kinderen. Hun leefomstandigheden zijn anders en hun behoeften en ontwikkelmogelijkheden ook. Hockeyen in verenigingsverband kan voor veel kinderen als springplank dienen. Samen kunnen we de kinderen begeleiden en daar aan bijdragen. lees verder

 • Straat­cul­tuur

  Met activiteiten in de wijk en goede pedagogische ondersteuning wil de Hockey Foundation nog meer kinderen uit lage inkomenswijken naar de hockeyvereniging begeleiden. Om een bewustere houding aan te kunnen nemen tegenover onze doelgroep, wordt in deze kenniskluis meer verteld over het ontstaan en de ontwikkeling van straatcultuur ten opzichte van de burgercultuur. lees verder

 • Sport als middel

  Sporten kan een doel op zichzelf zijn: het is leuk om te doen en het biedt kinderen kansen om hun sportieve talenten te ontdekken. Binnen een Hockey Foundation vereniging wordt sport met name ingezet als middel om een bijdrage te leveren aan uiteenlopende sociale doelstellingen. Met deze kenniskluis hopen we het clubkader te motiveren voor deze aanpak. lees verder

 • Boeien en binden

  Hier doorlopen we de stadia van boeien tot binden van kinderen die opgroeien in een lage inkomenswijk aan het hockey in school- en verenigingsverband. We vertellen hoe het Hockey Foundation buurttraject eruitziet, en met welke partijen we community based samenwerken. We verwijzen naar de Hockey Foundation lessenserie voor de onder- en middenbouw van het basisonderwijs, met als theoretische basis vijf pijlers die ook in kluis 5 aan bod komen. lees verder

 • Een peda­gogisch sportklimaat

  Het aangaan van relaties met kinderen die structureel aan het Hockey Foundation programma deelnemen is zowel een persoonlijk als een professioneel proces, waar we steeds actief aan moeten blijven werken. In deze kluis verzamelden we theoretische kennis en praktische tips die het verenigingskader in staat stelt om kinderen echt centraal te stellen. Ook lichten we de achtergrond van de vijf theoretische pijlers van de Hockey Foundation toe. lees verder

 • Het kind centraal

  Voor het sportpedagogisch verenigingskader dat aan de slag gaat met specifieke pedagogische vragen van de kinderen en de club, heeft de Hockey Foundation een werkwijze ontwikkeld. Aan de hand van zes stappen maken we het de trainers en begeleiders eenvoudiger om kinderen te observeren en extra aandacht te geven aan degenen die dat nodig hebben. lees verder

 • Lifeskills

  Door middel van hockey in verenigingsverband en een programma gericht op lifeskills zorgen we dat kinderen zich sportief, sociaal, emotioneel en gedragsmatig beter kunnen ontwikkelen. Ze leren belangrijke levensvaardigheden als samenwerken, reflecteren, omgaan met teleurstellingen en problemen oplossen, die hen helpen om ook buiten de club controle over hun situatie te krijgen en deze beheersbaarder te maken. lees verder

 • Ouder­be­trokken­heid en –partic­i­patie

  Ouderparticipatie is een gevorderde vorm van betrokkenheid waar een vereniging niet zonder kan. Het levert zowel de kinderen als de vereniging een hoop voordelen op. In deze kenniskluis introduceren we onze participatieladder met verschillende niveaus van ouderbetrokkenheid en -participatie. We vertellen hoe er het beste geïnvesteerd kan worden in de relatie met ouders om stappen op de ladder te kunnen maken. lees verder

 • Inclusie binnen de hockeyvereniging

  In deze kenniskluis benadrukken we het belang van een actieve beleidsvoering om inclusief te zijn en drempels weg te werken die deelname aan het verenigingsleven in de weg staan. Op een inclusieve vereniging voelen zowel bestaande leden als nieuwe leden uit de buurttrajecten zich welkom. Er heerst een open en respectvolle sfeer, waarbij zowel ouders als kinderen trots zijn om daar aan bij te dragen. lees verder

 • De spiegel: blik op jezelf

  In deze kenniskluis laten we je stilstaan bij de professionele identiteit die we onze medewerkers helpen ontwikkelen. Daarbij onderstrepen we het belang om hen positieve relaties met de kinderen op te laten bouwen, zich verantwoordelijk te gedragen en te rolmodel zijn. Het is belangrijk dat het bestuur en kader het belang hiervan onderschrijft en zelf ook het goede voorbeeld geeft. lees verder

Ontdek een schat aan informatie voor de inclusie van jeugd.

Onze staf leiden wij aan de hand van deze thema's op in het KNHB College met een online educatieprogramma.