Ga naar inhoud
Kenniskluis 3

Sport als middel

Oudere groep
Hockey kind

De brede waarde van sport

Veel gemeenten zijn al jaren op zoek naar manieren om wijken uit het moeras van de negatieve statistieken te trekken. Maar de problemen zijn complex. Hoe creëer je sociale samenhang als mensen langs elkaar heen leven? Hoe bereik je kinderen als ouders passief of afwachtend zijn? En wat bied je ze? Via een buurtparticipatietraject brengen we kinderen uit de wijk naar de hockeyvereniging en van de club willen we een plek maken waar de sociale samenhang groot is.

Meer dan leren omgaan met winnen en verliezen
Sporten kan een doel op zichzelf zijn: het is leuk om te doen en het biedt kinderen kansen om hun sportieve talenten te ontdekken en ontwikkelen. Binnen een Hockey Foundation vereniging wordt sport met name ingezet als middel om een bijdrage te leveren aan uiteenlopende sociale doelstellingen. Sport- en beweegactiviteiten hebben namelijk ook een grote sociaaleconomische waarde. Het Kenniscentrum Sport & Bewegen liet deze waarde inzichtelijk maken in dit rapport, zodat beleidsmakers en bestuurders ook goed zien waarin hier de kansen liggen (Peters, N., Gerretsen, P., & Geijsen, T., 2021).

Sport als doel
Binnen veel sportverenigingen wordt sport ingezet als doel op zichzelf. Het gaat om de sportieve prestatie en het zo goed of zo intensief mogelijk uitoefenen van de sport. In een hockeycompetitie train je voor een wedstrijd en die wil je winnen! Sport is dan een lichamelijke activiteit waarbij het gaat om het vergelijken van vaardigheden als coördinatie, balans, nauwkeurigheid, snelheid, kracht en uithoudingsvermogen.

Sport als middel
Sport wordt meer en meer ingezet als middel om maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Om er een stevige basis voor een actieve en gezonde leefstijl mee te leggen. Of om de sociale cohesie in de wijk te versterken door inwoners met verschillende achtergronden via sport met elkaar in contact te laten komen. Daarnaast kan sport als middel worden ingezet voor opvoedingsondersteuning.
Binnen de vereniging houden we er rekening mee dat verschillende betekenissen van sport kunnen botsen als we plannen maken voor de toekomst. Vanuit het gedachtengoed van sport als middel is het extra belangrijk dat wordt geleerd ook zo te handelen. Deze matrix laat zien wat voor gevolgen dat heeft.

AspectenSport als doel/topsportSport als doel/breedtesportSport als middel
Uiteindelijke doelDe hoogst mogelijke prestatie leverenIeder op zijn niveau plezierig laten hockeyenEen mooiere samenleving creëren met (v)aardige mensen
Samenstelling teamsBeste speler op de juiste plekGezelligheid en vriendschappenGoed naar de mogelijkheden en ervaring van de ouders kijken
Keuze coach/trainerTrack record, topsportmentaliteitIedereen plezierig laten hockeyen, verstaat de doelgroepVerbinder, people manager
Ouder- en trainersbijeenkomstCompact, duidelijk, rechtlijnig, eenrichtingBetrokkenheid creëren onder oudersEen open gesprek voeren, luisteren, compromissen sluiten, de visie uitleggen met gebruik van
voorbeelden
CommunicatieRegels, afspraken, bondgerelateerd, eenmaligInformele communicatie (via team-app)Helder voor iedereen, herhalen, checken op ontvangst
ContributieKostendekkendIn relatie tot aanbodToegankelijk voor iedereen, Jeugdfonds Sport en Cultuur

Kenniskluizen

 • Opgroeien in een lage inkomenswijk

  Kinderen die opgroeien in een lage inkomensbuurt krijgen niet dezelfde kansen als andere kinderen. Hun leefomstandigheden zijn anders en hun behoeften en ontwikkelmogelijkheden ook. Hockeyen in verenigingsverband kan voor veel kinderen als springplank dienen. Samen kunnen we de kinderen begeleiden en daar aan bijdragen. lees verder

 • Straat­cul­tuur

  Met activiteiten in de wijk en goede pedagogische ondersteuning wil de Hockey Foundation nog meer kinderen uit lage inkomenswijken naar de hockeyvereniging begeleiden. Om een bewustere houding aan te kunnen nemen tegenover onze doelgroep, wordt in deze kenniskluis meer verteld over het ontstaan en de ontwikkeling van straatcultuur ten opzichte van de burgercultuur. lees verder

 • Sport als middel

  Sporten kan een doel op zichzelf zijn: het is leuk om te doen en het biedt kinderen kansen om hun sportieve talenten te ontdekken. Binnen een Hockey Foundation vereniging wordt sport met name ingezet als middel om een bijdrage te leveren aan uiteenlopende sociale doelstellingen. Met deze kenniskluis hopen we het clubkader te motiveren voor deze aanpak. lees verder

 • Boeien en binden

  Hier doorlopen we de stadia van boeien tot binden van kinderen die opgroeien in een lage inkomenswijk aan het hockey in school- en verenigingsverband. We vertellen hoe het Hockey Foundation buurttraject eruitziet, en met welke partijen we community based samenwerken. We verwijzen naar de Hockey Foundation lessenserie voor de onder- en middenbouw van het basisonderwijs, met als theoretische basis vijf pijlers die ook in kluis 5 aan bod komen. lees verder

 • Een peda­gogisch sportklimaat

  Het aangaan van relaties met kinderen die structureel aan het Hockey Foundation programma deelnemen is zowel een persoonlijk als een professioneel proces, waar we steeds actief aan moeten blijven werken. In deze kluis verzamelden we theoretische kennis en praktische tips die het verenigingskader in staat stelt om kinderen echt centraal te stellen. Ook lichten we de achtergrond van de vijf theoretische pijlers van de Hockey Foundation toe. lees verder

 • Het kind centraal

  Voor het sportpedagogisch verenigingskader dat aan de slag gaat met specifieke pedagogische vragen van de kinderen en de club, heeft de Hockey Foundation een werkwijze ontwikkeld. Aan de hand van zes stappen maken we het de trainers en begeleiders eenvoudiger om kinderen te observeren en extra aandacht te geven aan degenen die dat nodig hebben. lees verder

 • Lifeskills

  Door middel van hockey in verenigingsverband en een programma gericht op lifeskills zorgen we dat kinderen zich sportief, sociaal, emotioneel en gedragsmatig beter kunnen ontwikkelen. Ze leren belangrijke levensvaardigheden als samenwerken, reflecteren, omgaan met teleurstellingen en problemen oplossen, die hen helpen om ook buiten de club controle over hun situatie te krijgen en deze beheersbaarder te maken. lees verder

 • Ouder­be­trokken­heid en –partic­i­patie

  Ouderparticipatie is een gevorderde vorm van betrokkenheid waar een vereniging niet zonder kan. Het levert zowel de kinderen als de vereniging een hoop voordelen op. In deze kenniskluis introduceren we onze participatieladder met verschillende niveaus van ouderbetrokkenheid en -participatie. We vertellen hoe er het beste geïnvesteerd kan worden in de relatie met ouders om stappen op de ladder te kunnen maken. lees verder

 • Inclusie binnen de hockeyvereniging

  In deze kenniskluis benadrukken we het belang van een actieve beleidsvoering om inclusief te zijn en drempels weg te werken die deelname aan het verenigingsleven in de weg staan. Op een inclusieve vereniging voelen zowel bestaande leden als nieuwe leden uit de buurttrajecten zich welkom. Er heerst een open en respectvolle sfeer, waarbij zowel ouders als kinderen trots zijn om daar aan bij te dragen. lees verder

 • De spiegel: blik op jezelf

  In deze kenniskluis laten we je stilstaan bij de professionele identiteit die we onze medewerkers helpen ontwikkelen. Daarbij onderstrepen we het belang om hen positieve relaties met de kinderen op te laten bouwen, zich verantwoordelijk te gedragen en te rolmodel zijn. Het is belangrijk dat het bestuur en kader het belang hiervan onderschrijft en zelf ook het goede voorbeeld geeft. lees verder

Ontdek een schat aan informatie voor de inclusie van jeugd.

Onze staf leiden wij aan de hand van deze thema's op in het KNHB College met een online educatieprogramma.