Ga naar inhoud
Kenniskluis 3

Sport als middel

Oudere groep
Hockey kind

Inzoomen op onze doelgroep

Het bereiken van deze positieve effecten, door sport als middel in te zetten, zijn voor ieder kind belangrijk, maar van cruciaal belang voor kinderen uit gezinnen met een lage SES. Laten we nog eens door de waarden lopen, en benadrukken hoe belangrijk deze positieve effecten voor onze doelgroep zijn.

Fysieke waarde
Cijfers van het CBS laten zien dat in de laagste inkomensgroep bijna een op de vijf kinderen overgewicht heeft, terwijl dat in de hoogste inkomensgroep iets meer dan een op de twintig is. Obesitas komt ook aanzienlijk vaker voor onder kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Sporten kan overgewicht tegengaan en de relatief ongezonde levensstijl verbeteren.

Emotionele waarde
Voor kinderen uit arme gezinnen zijn sport en bewegen extra belangrijk. Hersenonderzoek laat namelijk zien dat armoede de hersenen beïnvloedt. Dat komt doordat armoede tot stress leidt. Stress die wordt versterkt door allerlei andere risicofactoren die samenhangen met armoede - zoals slechte voeding, slechte huisvesting en ziekte - maar die afneemt door te sporten en te bewegen. De emotionele ontwikkeling van kinderen is ook extra belangrijk binnen kwetsbare groepen, omdat het zelfvertrouwen dat ze door het sporten ontwikkelen ervoor zorgt dat ze ook op andere terreinen positief en actief meedoen in de samenleving (Eime, R., Young, J., Harvey, J., Charity, M., Payne, W., 2013).

Sociale waarde
Sport voorkomt verveling, leert kinderen en jongeren de juiste normen en waarden en biedt jongeren van de straat een alternatieve manier om status te vergaren en een groepsgevoel te ervaren. Daarbij zorgt sport voor een bepaald soort gezonde spanning die jongeren nodig hebben om volwassen te worden (Peters, N., & Van der Tuin ,J., 2017). Leerlingen die deelnemen aan de sportprojecten op scholen zijn vrolijker, vertonen minder vaak storend gedrag en werken beter samen dan voor het sportieve project.
Georganiseerd sporten en bewegen kan bovendien mensen met verschillende sociaaleconomische achtergronden en culturen met elkaar samenbrengen (Sandford, R., Duncombe R., & Armour, K., 2008).
Er wordt gesteld dat sport bijdraagt aan sociale inclusie en daarmee ook aan een gevoel van ‘erbij horen’ en controle hebben over je eigen leven (Schumacher Dimech, A., Seiler, R., 2011).

Persoonlijke waarde
Aan de hand van sport leren kinderen en jongeren wie ze zijn. Ze kunnen hun eigen sterke en zwakke punten beoordelen en vormen door deze punten te kennen een zelfbeeld en van daaruit ook zelfvertrouwen (Poel, H. van der, Hoeijmakers, R., Pulles, I., & Tiessen-Raaphorst, A., 2018). Deze identiteitsvorming is ook van belang voor de integratie van maatschappelijke kwetsbare jongeren. Zij hechten vaak waarde aan materiële symbolen (zoals merkkleding) en gebruiken ook immateriële aspecten (zoals taal en houding) om zich op een bepaalde manier uit te drukken. Hockey is geladen met symbolische betekenissen waaronder machtsverhoudingen, opvattingen, rollen, identiteiten en interacties binnen de maatschappij. Onze doelgroep zal daar langzamerhand bekend mee raken, zodra ze zich met de sport identificeren.

Intellectuele waarde
Kinderen die sporten en bewegen presteren beter op school dan kinderen die niet of weinig sporten en bewegen (Bailey, R., Hillman, C. 2013). Door op te groeien in een gezin met een lage SES ervaren kinderen meer stress en langdurige stress heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling en structuur van de hersenen. Met sporten wordt dit verschijnsel onderdrukt en de hersenontwikkeling zelfs gestimuleerd.

Financiële waarde
In de leeftijd tot twaalf jaar experimenteren kinderen met gehoorzaamheid. Hun normbesef is dan vooral gericht op de goedkeuring door anderen. Sport en bewegen creëren een setting met rolmodellen, waarin sociale interactie ervoor zorgt dat kinderen moreel besef aanleren. (Mouratidou, K., Chatzopoulos, D., Karamavrou, S., 2007). Een moreel kompas en de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheid is op latere leeftijd aantrekkelijk voor werkgevers en ook onmisbaar bij het ontwikkelen van een ondernemersgeest. Er zijn ook onderzoeken die aantonen dat werkgevers bereid zijn om meer te betalen voor mensen die productiever en gezonder zijn.

Kenniskluizen

 • Opgroeien in een lage inkomenswijk

  Kinderen die opgroeien in een lage inkomensbuurt krijgen niet dezelfde kansen als andere kinderen. Hun leefomstandigheden zijn anders en hun behoeften en ontwikkelmogelijkheden ook. Hockeyen in verenigingsverband kan voor veel kinderen als springplank dienen. Samen kunnen we de kinderen begeleiden en daar aan bijdragen. lees verder

 • Straat­cul­tuur

  Met activiteiten in de wijk en goede pedagogische ondersteuning wil de Hockey Foundation nog meer kinderen uit lage inkomenswijken naar de hockeyvereniging begeleiden. Om een bewustere houding aan te kunnen nemen tegenover onze doelgroep, wordt in deze kenniskluis meer verteld over het ontstaan en de ontwikkeling van straatcultuur ten opzichte van de burgercultuur. lees verder

 • Sport als middel

  Sporten kan een doel op zichzelf zijn: het is leuk om te doen en het biedt kinderen kansen om hun sportieve talenten te ontdekken. Binnen een Hockey Foundation vereniging wordt sport met name ingezet als middel om een bijdrage te leveren aan uiteenlopende sociale doelstellingen. Met deze kenniskluis hopen we het clubkader te motiveren voor deze aanpak. lees verder

 • Boeien en binden

  Hier doorlopen we de stadia van boeien tot binden van kinderen die opgroeien in een lage inkomenswijk aan het hockey in school- en verenigingsverband. We vertellen hoe het Hockey Foundation buurttraject eruitziet, en met welke partijen we community based samenwerken. We verwijzen naar de Hockey Foundation lessenserie voor de onder- en middenbouw van het basisonderwijs, met als theoretische basis vijf pijlers die ook in kluis 5 aan bod komen. lees verder

 • Een peda­gogisch sportklimaat

  Het aangaan van relaties met kinderen die structureel aan het Hockey Foundation programma deelnemen is zowel een persoonlijk als een professioneel proces, waar we steeds actief aan moeten blijven werken. In deze kluis verzamelden we theoretische kennis en praktische tips die het verenigingskader in staat stelt om kinderen echt centraal te stellen. Ook lichten we de achtergrond van de vijf theoretische pijlers van de Hockey Foundation toe. lees verder

 • Het kind centraal

  Voor het sportpedagogisch verenigingskader dat aan de slag gaat met specifieke pedagogische vragen van de kinderen en de club, heeft de Hockey Foundation een werkwijze ontwikkeld. Aan de hand van zes stappen maken we het de trainers en begeleiders eenvoudiger om kinderen te observeren en extra aandacht te geven aan degenen die dat nodig hebben. lees verder

 • Lifeskills

  Door middel van hockey in verenigingsverband en een programma gericht op lifeskills zorgen we dat kinderen zich sportief, sociaal, emotioneel en gedragsmatig beter kunnen ontwikkelen. Ze leren belangrijke levensvaardigheden als samenwerken, reflecteren, omgaan met teleurstellingen en problemen oplossen, die hen helpen om ook buiten de club controle over hun situatie te krijgen en deze beheersbaarder te maken. lees verder

 • Ouder­be­trokken­heid en –partic­i­patie

  Ouderparticipatie is een gevorderde vorm van betrokkenheid waar een vereniging niet zonder kan. Het levert zowel de kinderen als de vereniging een hoop voordelen op. In deze kenniskluis introduceren we onze participatieladder met verschillende niveaus van ouderbetrokkenheid en -participatie. We vertellen hoe er het beste geïnvesteerd kan worden in de relatie met ouders om stappen op de ladder te kunnen maken. lees verder

 • Inclusie binnen de hockeyvereniging

  In deze kenniskluis benadrukken we het belang van een actieve beleidsvoering om inclusief te zijn en drempels weg te werken die deelname aan het verenigingsleven in de weg staan. Op een inclusieve vereniging voelen zowel bestaande leden als nieuwe leden uit de buurttrajecten zich welkom. Er heerst een open en respectvolle sfeer, waarbij zowel ouders als kinderen trots zijn om daar aan bij te dragen. lees verder

 • De spiegel: blik op jezelf

  In deze kenniskluis laten we je stilstaan bij de professionele identiteit die we onze medewerkers helpen ontwikkelen. Daarbij onderstrepen we het belang om hen positieve relaties met de kinderen op te laten bouwen, zich verantwoordelijk te gedragen en te rolmodel zijn. Het is belangrijk dat het bestuur en kader het belang hiervan onderschrijft en zelf ook het goede voorbeeld geeft. lees verder

Ontdek een schat aan informatie voor de inclusie van jeugd.

Onze staf leiden wij aan de hand van deze thema's op in het KNHB College met een online educatieprogramma.