Ga naar inhoud
Kenniskluis 3

Sport als middel

Oudere groep
Hockey kind

Waarom onze rol zo belangrijk is

Deze meervoudige waarde van sport en bewegen vormt een belangrijk uitgangspunt van het werk van de Hockey Foundation. Van hieruit creëren we een veilige en vertrouwde omgeving waarin kinderen optimaal de gelegenheid krijgen om alle positieve aspecten te ervaren. Door kinderen goed te begeleiden en vanuit een pedagogisch perspectief te coachen en te trainen, leveren we een bijdrage aan hun persoonlijke ontwikkeling. Schakelpersonen uit de omgeving spelen hierbij ook een onmisbare rol. Op en rondom het hockeyveld bieden we ruimte voor het leren omgaan met emoties en om oplossingen uit te werken door te onderhandelen, denken en te redeneren. In de hedendaagse diverse samenleving willen we kinderen zo leren omgaan met leeftijdgenoten en volwassenen dat ze sneller en beter hun doel kunnen bereiken.

Toegankelijker hockey
Sportverenigingen zijn belangrijk voor de multiculturele samenleving, doordat zowel leden met als zonder migratieachtergrond er contacten, kennis en vaardigheden opdoen (Verweel, P., Janssens, J, & Roques, C., 2005). Sport wordt daarmee beschouwd als domein om tot een inclusieve samenleving te komen. De KNHB heeft zichzelf daarbij ten doel gesteld om de hockeysport toegankelijk te maken voor een breder publiek, en richt zich met de Hockey Foundation expliciet op jeugd uit lage inkomenswijken.

Wrijving
Binnen een Hockey Foundation vereniging ontmoeten mensen elkaar en wordt er geluisterd naar de ander. Contact is niet haastig en vluchtig, maar er wordt daadwerkelijk interesse in de ander wordt getoond. Waar behalve leden ook bestuursleden en vrijwilligers zijn die de sociaal-culturele inclusie voorstaan: er is acceptatie van andere culturen en mensen staan open voor alternatieve waarden.
Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat het vaak ook wrijving oplevert als de diversiteit toeneemt. Mensen hebben een hang naar hun eigen ‘sociale milieu’ en willen daar zijn waar ze bij horen. ‘Soort zoekt soort’ is van toepassing voor schoolkeuze, en dat is ook zo voor bedrijven waar mensen voor willen werken en voor de sportverenigingen en sociale ontmoetingsplaatsen waar ze willen samenkomen.

Goed omgaan met diversiteit
Onderzoek maakt duidelijk dat er onder sportbeoefenaars al een zekere mate van sociaal-culturele integratie aanwezig moet zijn wil gezamenlijk sporten ook leiden tot onderling contact. Met sportbeoefenaars met een andere etnische achtergrond willen sporten, lijkt een voorwaarde voor de intentie om de ander ook beter te willen leren kennen (Everaars, F., 2009).
Een sterke clubcultuur die oproept tot verbinding, elkaar respecteren en waarbij we ons inzetten om iedereen te betrekken, kan het verschil maken. Deze ontstaat het snelst als er bij de werving van nieuwe vrijwilligers en bestuurders op gelet wordt of zij goed om kunnen gaan met diversiteit.

Kijktip
AHC Noorderlicht in Amsterdam Noord zet sport in als middel en er wordt actief gebouwd aan een community. Zo werden er met Pasen eieren gezocht, terwijl de nieuwe generatie hockeymoeders stonden te koken voor een gezamenlijke Iftar: de warme maaltijd die het moment van vasten tijdens de ramadan verbreekt.
Nu terug te kijken via deze NPO Start-link, vanaf minuut 19, is de aflevering van Het ramadangevoel met een item over AHC Noorderlicht.

Sport als gedragsinterventie
Een Hockey Foundation vereniging kan gezien worden als een interventie waarbij sport wordt ingezet als middel om een positieve gedragsverandering bij kinderen te bewerkstelligen. Via een lidmaatschap worden ze gestimuleerd deel te nemen aan de gestructureerde vrijetijdsbesteding op de hockeyvereniging, hierbij begeleid door een pedagogisch verenigingsmanager en trainers en coaches die pedagogisch goed onderlegd zijn.


De belangrijkste elementen van deze interventie zijn:

 • de inzet van trainers als positieve pedagogische rolmodellen;
 • vrijetijdsbesteding in groeps- en later in verenigingsverband;
 • duidelijke afspraken over gewenst en ongewenst gedrag;
 • individuele begeleiding.

Daarbij speelt ook het creëren van ouderbetrokkenheid een grote rol en is het belangrijk om samen te werken met partners in de wijk. In kenniskluis 8 besteden we daarom aandacht aan het onderwerp ouderbetrokkenheid en –participatie. Hoe de Hockey Foundation samenwerkt met partners in de wijk komt aan bod in kenniskluis 4: Boeien en binden.

Kenniskluizen

 • Opgroeien in een lage inkomenswijk

  Kinderen die opgroeien in een lage inkomensbuurt krijgen niet dezelfde kansen als andere kinderen. Hun leefomstandigheden zijn anders en hun behoeften en ontwikkelmogelijkheden ook. Hockeyen in verenigingsverband kan voor veel kinderen als springplank dienen. Samen kunnen we de kinderen begeleiden en daar aan bijdragen. lees verder

 • Straat­cul­tuur

  Met activiteiten in de wijk en goede pedagogische ondersteuning wil de Hockey Foundation nog meer kinderen uit lage inkomenswijken naar de hockeyvereniging begeleiden. Om een bewustere houding aan te kunnen nemen tegenover onze doelgroep, wordt in deze kenniskluis meer verteld over het ontstaan en de ontwikkeling van straatcultuur ten opzichte van de burgercultuur. lees verder

 • Sport als middel

  Sporten kan een doel op zichzelf zijn: het is leuk om te doen en het biedt kinderen kansen om hun sportieve talenten te ontdekken. Binnen een Hockey Foundation vereniging wordt sport met name ingezet als middel om een bijdrage te leveren aan uiteenlopende sociale doelstellingen. Met deze kenniskluis hopen we het clubkader te motiveren voor deze aanpak. lees verder

 • Boeien en binden

  Hier doorlopen we de stadia van boeien tot binden van kinderen die opgroeien in een lage inkomenswijk aan het hockey in school- en verenigingsverband. We vertellen hoe het Hockey Foundation buurttraject eruitziet, en met welke partijen we community based samenwerken. We verwijzen naar de Hockey Foundation lessenserie voor de onder- en middenbouw van het basisonderwijs, met als theoretische basis vijf pijlers die ook in kluis 5 aan bod komen. lees verder

 • Een peda­gogisch sportklimaat

  Het aangaan van relaties met kinderen die structureel aan het Hockey Foundation programma deelnemen is zowel een persoonlijk als een professioneel proces, waar we steeds actief aan moeten blijven werken. In deze kluis verzamelden we theoretische kennis en praktische tips die het verenigingskader in staat stelt om kinderen echt centraal te stellen. Ook lichten we de achtergrond van de vijf theoretische pijlers van de Hockey Foundation toe. lees verder

 • Het kind centraal

  Voor het sportpedagogisch verenigingskader dat aan de slag gaat met specifieke pedagogische vragen van de kinderen en de club, heeft de Hockey Foundation een werkwijze ontwikkeld. Aan de hand van zes stappen maken we het de trainers en begeleiders eenvoudiger om kinderen te observeren en extra aandacht te geven aan degenen die dat nodig hebben. lees verder

 • Lifeskills

  Door middel van hockey in verenigingsverband en een programma gericht op lifeskills zorgen we dat kinderen zich sportief, sociaal, emotioneel en gedragsmatig beter kunnen ontwikkelen. Ze leren belangrijke levensvaardigheden als samenwerken, reflecteren, omgaan met teleurstellingen en problemen oplossen, die hen helpen om ook buiten de club controle over hun situatie te krijgen en deze beheersbaarder te maken. lees verder

 • Ouder­be­trokken­heid en –partic­i­patie

  Ouderparticipatie is een gevorderde vorm van betrokkenheid waar een vereniging niet zonder kan. Het levert zowel de kinderen als de vereniging een hoop voordelen op. In deze kenniskluis introduceren we onze participatieladder met verschillende niveaus van ouderbetrokkenheid en -participatie. We vertellen hoe er het beste geïnvesteerd kan worden in de relatie met ouders om stappen op de ladder te kunnen maken. lees verder

 • Inclusie binnen de hockeyvereniging

  In deze kenniskluis benadrukken we het belang van een actieve beleidsvoering om inclusief te zijn en drempels weg te werken die deelname aan het verenigingsleven in de weg staan. Op een inclusieve vereniging voelen zowel bestaande leden als nieuwe leden uit de buurttrajecten zich welkom. Er heerst een open en respectvolle sfeer, waarbij zowel ouders als kinderen trots zijn om daar aan bij te dragen. lees verder

 • De spiegel: blik op jezelf

  In deze kenniskluis laten we je stilstaan bij de professionele identiteit die we onze medewerkers helpen ontwikkelen. Daarbij onderstrepen we het belang om hen positieve relaties met de kinderen op te laten bouwen, zich verantwoordelijk te gedragen en te rolmodel zijn. Het is belangrijk dat het bestuur en kader het belang hiervan onderschrijft en zelf ook het goede voorbeeld geeft. lees verder

Ontdek een schat aan informatie voor de inclusie van jeugd.

Onze staf leiden wij aan de hand van deze thema's op in het KNHB College met een online educatieprogramma.