Ga naar inhoud
Kenniskluis 3

Sport als middel

Oudere groep
Hockey kind

De effecten van sport en bewegen

Beter inzicht met dit model
Het Human Capital Model maakt de effecten van sport en bewegen op allerlei vlakken zichtbaar. Naar aanleiding van een onderzoek dat de Engelse wetenschapper Richard Bailey uitvoerde in samenwerking met sportmerk Nike, deelt dit model meer dan tachtig effecten in op basis van zes kernwaarden. Deze staan met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar ook onderling (Bailey R., Hillam C., Arent S., Peptpas A., 2013).

Afbeelding 3

Fysieke waarde
Lichaamsbeweging heeft een positieve invloed op de gezondheid en vermindert de kans op obesitas, hart- en vaatziekten, kanker, COPD en diabetes. Het is op elke leeftijd effectief om te investeren in bewegen, maar hoe jonger kinderen wordt aangeleerd om te sporten en bewegen, hoe langer ze op latere leeftijd profiteren van de fysieke waarde. Kinderen leren door te sporten ook positiever te denken over hun lijf. Door te sporten zitten ze lekkerder in hun vel, schamen zich minder en krijgen een beter lichaams- en zelfbeeld (Pereira, C.B., Hastie, P., Araújo, R., Mesquita, I., 2019).

Emotionele waarde
Naast de fysieke voordelen is er genoeg bewijs dat lichaamsbeweging ook van invloed is op iemands emotioneel welzijn. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het ervaren van plezier de belangrijkste reden is voor deelname aan sport, met name onder kinderen. Lichaamsbeweging zorgt ervoor dat je lichaam efficiënter om kan gaan met angst en stress en kan stressgevoelens met de aanmaak van dopamine, serotonine en endorfine zelfs helemaal platleggen (Vanneste, Y., Wessels, E., Van den Haak, L., Pijpers, F., Feron, F., 2021). Het bewijs laat ook zien dat wie sport en beweegt meer zelfvertrouwen en zelfrespect krijgt. Dit helpt weer om beter om te kunnen gaan met kritiek, afwijzing en onzekerheid.

Sociale waarde
Wie sport en beweegt in een georganiseerde vorm (bij een vereniging) leert normen en waarden aan. Behalve de gedragsregels rondom de sport leer je bijvoorbeeld hoe om te gaan met mensen, met teleurstellingen en om verantwoordelijkheid te tonen.
Door teamsporten leer je bovendien ook beter samenwerken. Heerst er een veilig sociaal klimaat, dan word je ook in staat gesteld om sociale vaardigheden te ontwikkelen en je sociale netwerk uit te breiden door nieuwe vrienden te maken.

Persoonlijke waarde
Sport en bewegen kunnen van invloed zijn op iemands karakter. Ze hebben effect op bijvoorbeeld assertiviteit, zelfbeheersing, enthousiasme en ook weer op de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Sport en bewegen lijken nog specifieker effect te hebben op communicatie- en besluitvaardigheden, het probleemoplossend vermogen, verantwoordelijkheid, inlevingsvermogen en veerkracht.

Intellectuele waarde
Op hersenniveau leidt fysieke activiteit tot een toename van bloedtoevoer in de hersenen, waardoor de hersenontwikkeling wordt gestimuleerd. Ook cognitieve taken blijken beïnvloed te worden door fysieke activiteit. Hierbij geldt: hoe meer je beweegt in je leven, hoe beter je op latere leeftijd cognitieve taken kunt uitvoeren. Denk hierbij aan plannen, zelfbeheersing en het omgaan met emoties.

Financiële waarde
Regelmatig bewegen is geassocieerd met zes tot tien procent hogere salarisinkomsten. Heel vaak bewegen leidt gemiddeld zelfs tot een hoger salaris dan regelmatig bewegen. Een mogelijke verklaring is dat wie de waarden opdoet, zoals beschreven in het Human Capital Model, uiteindelijk verantwoordelijker, competitiever en productiever wordt.

Kenniskluizen

 • Opgroeien in een lage inkomenswijk

  Kinderen die opgroeien in een lage inkomensbuurt krijgen niet dezelfde kansen als andere kinderen. Hun leefomstandigheden zijn anders en hun behoeften en ontwikkelmogelijkheden ook. Hockeyen in verenigingsverband kan voor veel kinderen als springplank dienen. Samen kunnen we de kinderen begeleiden en daar aan bijdragen. lees verder

 • Straat­cul­tuur

  Met activiteiten in de wijk en goede pedagogische ondersteuning wil de Hockey Foundation nog meer kinderen uit lage inkomenswijken naar de hockeyvereniging begeleiden. Om een bewustere houding aan te kunnen nemen tegenover onze doelgroep, wordt in deze kenniskluis meer verteld over het ontstaan en de ontwikkeling van straatcultuur ten opzichte van de burgercultuur. lees verder

 • Sport als middel

  Sporten kan een doel op zichzelf zijn: het is leuk om te doen en het biedt kinderen kansen om hun sportieve talenten te ontdekken. Binnen een Hockey Foundation vereniging wordt sport met name ingezet als middel om een bijdrage te leveren aan uiteenlopende sociale doelstellingen. Met deze kenniskluis hopen we het clubkader te motiveren voor deze aanpak. lees verder

 • Boeien en binden

  Hier doorlopen we de stadia van boeien tot binden van kinderen die opgroeien in een lage inkomenswijk aan het hockey in school- en verenigingsverband. We vertellen hoe het Hockey Foundation buurttraject eruitziet, en met welke partijen we community based samenwerken. We verwijzen naar de Hockey Foundation lessenserie voor de onder- en middenbouw van het basisonderwijs, met als theoretische basis vijf pijlers die ook in kluis 5 aan bod komen. lees verder

 • Een peda­gogisch sportklimaat

  Het aangaan van relaties met kinderen die structureel aan het Hockey Foundation programma deelnemen is zowel een persoonlijk als een professioneel proces, waar we steeds actief aan moeten blijven werken. In deze kluis verzamelden we theoretische kennis en praktische tips die het verenigingskader in staat stelt om kinderen echt centraal te stellen. Ook lichten we de achtergrond van de vijf theoretische pijlers van de Hockey Foundation toe. lees verder

 • Het kind centraal

  Voor het sportpedagogisch verenigingskader dat aan de slag gaat met specifieke pedagogische vragen van de kinderen en de club, heeft de Hockey Foundation een werkwijze ontwikkeld. Aan de hand van zes stappen maken we het de trainers en begeleiders eenvoudiger om kinderen te observeren en extra aandacht te geven aan degenen die dat nodig hebben. lees verder

 • Lifeskills

  Door middel van hockey in verenigingsverband en een programma gericht op lifeskills zorgen we dat kinderen zich sportief, sociaal, emotioneel en gedragsmatig beter kunnen ontwikkelen. Ze leren belangrijke levensvaardigheden als samenwerken, reflecteren, omgaan met teleurstellingen en problemen oplossen, die hen helpen om ook buiten de club controle over hun situatie te krijgen en deze beheersbaarder te maken. lees verder

 • Ouder­be­trokken­heid en –partic­i­patie

  Ouderparticipatie is een gevorderde vorm van betrokkenheid waar een vereniging niet zonder kan. Het levert zowel de kinderen als de vereniging een hoop voordelen op. In deze kenniskluis introduceren we onze participatieladder met verschillende niveaus van ouderbetrokkenheid en -participatie. We vertellen hoe er het beste geïnvesteerd kan worden in de relatie met ouders om stappen op de ladder te kunnen maken. lees verder

 • Inclusie binnen de hockeyvereniging

  In deze kenniskluis benadrukken we het belang van een actieve beleidsvoering om inclusief te zijn en drempels weg te werken die deelname aan het verenigingsleven in de weg staan. Op een inclusieve vereniging voelen zowel bestaande leden als nieuwe leden uit de buurttrajecten zich welkom. Er heerst een open en respectvolle sfeer, waarbij zowel ouders als kinderen trots zijn om daar aan bij te dragen. lees verder

 • De spiegel: blik op jezelf

  In deze kenniskluis laten we je stilstaan bij de professionele identiteit die we onze medewerkers helpen ontwikkelen. Daarbij onderstrepen we het belang om hen positieve relaties met de kinderen op te laten bouwen, zich verantwoordelijk te gedragen en te rolmodel zijn. Het is belangrijk dat het bestuur en kader het belang hiervan onderschrijft en zelf ook het goede voorbeeld geeft. lees verder

Ontdek een schat aan informatie voor de inclusie van jeugd.

Onze staf leiden wij aan de hand van deze thema's op in het KNHB College met een online educatieprogramma.